PREGLED POTRAŽIVANJA SA LIMITIMA – Ovaj izveštaj daje tekući pregled potraživanja po svakom kupcu, pri čemu se daje početno stanje, ukupno fakturisano, naplaćeno, limit i kupovine preko limita, dospelo za naplatu. Moguć je sort po kolonama „preko limita“ i „dospelo“.