PREGLED POTRAŽIVANJA – Ovaj izveštaj omogućava da se na jednom izveštaju dobije pregled kupaca sa svim važnim podacima. Izveštaj se uvek dobija za određeni datum i klasu kupaca, s tim što datum može biti i u prošlosti. Prvo se daje ukupan zbir svih dugovanja kupaca (Fakturisano), zatim očekivani priliv sredstava razvrstan po ročnosti (stavke koje još nisu dospele), onda dospela potraživanja na zadati dan, plaćeno do zadatog datuma. Dugovi koji su dospeli, a nisu plaćeni su dati razvrstani po vremenskim intervalima. Ostatak izveštaja čine dospeo dug, preplata i uplate izvršene pre vremena (pre označene valute). Na kraju je dat saldo kupca. Izveštaj se može zadati u hiljadama dinara tako što se za parametar „deli se“ zada 1000. Opciono se može zadati prikazivanje samo kupaca koji imaju najmanje jedan od sledeća četiri salda: dospela dugovanja, avans, uplata posle ili saldo. Kupci koji imaju ovakav status prikazuju se kao stavka „ostalo“. Ukoliko se izabere opcija „*“ prikazuju se svi kupci, čak i oni koji nemaju nikakav saldo. Filter >999 znači da se prikazuju svi kupci čiji je saldo veći od broja koji je zadat kao „delilac“ svih vrednosti. Opcija ŠIFRA služi da se ispred svakog partnera prikaže šifra partnera. D-tip izveštaja ima mogućnost da ispiše i uplate kupaca u zadnjih pet zadatih intervala. Izveštaj se moze dobiti u dinarima ili u devizama, po kursu na dan transakcije. Opcija DEBUG služi za ispisivanje faktura i odgovarajućih uplata po svakom kupcu.

VAŽNA NAPOMENA: Ukoliko se za datum zada tekući datum, izveštaj uzima tekuće stanje kartica kupaca i njihove konekcije. Ukoliko se zada datum različit od tekućeg, izveštaj ne uzima u obzir zatvorene stavke, već generiše zatvaranje stavki na osnovu datuma dokumenata i uplata. Pri tom se pretpostavlja da su stavke zatvarane redom, pa može nastati razlika u odnosu na tadašnje stvarno stanje.