PREKNJIŽAVANJE KONTA

Ova opcija služi da se izmene kompletna knjiženja u slučaju promene kontnog plana. Na osnovu tabele zamena se preknjižavaju sva konta u nova konta. Prvo treba zadati tabelu preslikavanja, pri čemu se u levoj koloni upisuje stari konto, a u desnoj novi konto i njegov naziv. Stavke se upisuju komandom F2, a komandama F3 i F4 se mogu ispravljati greške u unosu. Komanda Ctrl-F3 briše sve unete stavke.

Postoji više načina zadavanja preslikavanja konta. Najjednostavniji način jeste zadavanje čitavog konta. Pri zadavanju se može birati konto iz kontnog plana (polazni konto) ili iz sistemskog kontnog plana (konto u koji se preslikava). Ako postoji konto u zakonskom planu, kopira se i njegov naziv u stavku.

Na primer, može se zadati preslikavanje:

0140 -> 0120

Posle ove operacije se kompletna knjiženja sa konta 0140 prenose na konto 0120. Ukoliko konto 0120 ne postoji, otvoriće se automatski posle ove operacije. Ako konto postoji i ako postoje knjiženja na njemu, stavke sa konta 0140 će se dodati na postojeće stavke. Slično se više konta može preknjižiti u jedan:

3320 -> 3370
3330 -> 3370

Dozvoljeno je i paralelno preknjižavanje. Na primer:
0140 -> 0120
0120 -> 0121
0121 -> 0122

U ovom primeru se stavke sa 0140 preknjižavaju na 0120, a stavke koje su PRE toga bile na 0120 preknjižavaju se na 0121, a sa 0121 na 0122. Znači, ne radi se prvo preknjižavanje 0140 -> 0120, pa onda 0120, već se ove operacije obavljaju paralelno. Pri tom treba paziti da se ne prave cirkularne definicije.

Ukoliko je potrebno preknjižiti više konta u okviru nekog sintetičkog konta, može se koristiti stavka sa oznakom *. Na primer:

330* -> 336

Ako postoje konta 3301, 3302 i 3303, ona će redom biti preknjižena u 3361, 3362 i 3363.

Pre preknjižavanje obavezno treba napraviti bekap podataka!! Kada se uradi bekap i unesu sva pravila, startuje se preknjižavanje komandom F9. Program prvo pita da li treba uraditi testiranje knjiženja, što treba potvrditi. AKo je sve u redu, program nastavlja posle još jednog kontrolnog pitanja. Osim knjiženja u GK, preknjižiće se i sva pravila za knjiženje, konta zadata na partnerima, konta na tipovima partnera, konta po porezima.

Komandama Alt-W i Alt-R možete kopirati unete stavke u drugu firmu. Komandom F10 možete na kraju preknjižavanja ponovo generisati G-konta, ako ih koristite (to su konta koja se automatski generišu i označena su slovom „G“ ispred broja).

VAŽNA NAPOMENA: Ova operacija se ne može poništiti, pa je obavezno da pre nje uradite bekap!