Korišćenjem ove opcije se mogu prenositi podaci iz programa na neki drugi medijum a kasnije učitavati u računar na kome je takođe instaliran program. Može se koristiti za backup podataka, ali i za selektivni prenos dokumenata sa jednog na drugi računar.

PODACI – Snimanje i učitavanje svih podataka iz programa. Pravi se prosta kopija podataka koja se kasnije može učitati u drugi program. Posle izbora diska, dobija se spisak svih arhiva na tom disku. Komandom F2 se može kreirati nova arhiva, komanda F3 briše postojeću arhivu, a komanda F4 učitava izabrane podatke u tekući program. VAŽNO: pri učitavanju se brišu svi podaci iz tekućeg programa! Moguće je selektovanje više arhiva (Tab). Posle toga se komandom Ctrl-F4 mogu učitati sve arhive u odgovarajuće programe. Ako se posle selektovanja aktivira F3, brišu se selektovani programi.

DOKUMENTA – Selektivan prenos i učitavanje dokumenata iz programa u određenom vremenskom periodu. Ova operacija se koristi u slučaju da je potrebno preneti određena dokumenta, pri čemu treba ostatak programa ostaviti neizmenjen. Komandom F2 se snimaju dokumenta. Prvo treba izabrati vremenski interval i dokumenta koja treba snimiti. Može se izabrati snimanje svih dokumenata u zadatom intervalu ili samo onih koja još nisu preneta (nemaju oznaku „t“). Opcija STAVI OZNAKU služi da se posle prenosa na preneti dokument stavi oznaka T. Komandom F3 se briše arhiva sa dokumentima, a sa F4 (ili Enter) se dokumenta učitavaju u tekući program. Pre učitavanje se proverava da li postoje magacini, tipovi dokumenata i slično. Ukoliko nešto od toga ne postoji, program ne učitava podatke, nego ispisuje grešku.

E-DOKUMENTA – Prenos izlaznih faktura u formatu koji se koristi na WingsNetu.

POCKET PC – Direktna sinhronizacija sa PocketPC uređajem. Neophodno je da PocketPC bude spojen na računar i da je instaliran poseban program za sinhronizaciju (DesktopApp).

STATUS PROGRAMA – Učitavanje podataka u tekući program može biti izuzetno opasno, jer se tako brišu svi podaci u njemu. Zato je pre učitavanja neophodno dozvoliti brisanje postojećih podataka, što se podešava ovom opcijom.