RADNE LISTE

Po svakom radnom nalogu se mogu upisivati radne liste sa evidencijom proizvedenih artikala u toku jedne smene. Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje nove radne liste. Unosi se datum, radnik, količina proizvedenih artikala, količina škarta, broj radnih sati. Ova komanda automatski kreira tri interna prenosa: prvo, interni prenos sirovina iz magacina sirovina u proizvodnju u toku. Trebuje se količina procentualna količini definisanoj na radnom nalogu. Na primer, ako je na radnom nalogu definisano da je za 100 komada proizvoda potrebno 200 kom sirovine A i 150 kg sirovine B, za 10 komada se trebuje 20 kom sirovine A i 15 kg sirovine B. Zatim se kreira interni prenos iz proizvodnje u gotove proizvode za proizvode i prenos u magacin škarta za škart.

F3 – Brisanje radne liste. Brišu se i pridruženi interni prenosi.

F4 – Izmena radne liste. Svi pridruženi interni prenosi se brišu i ponovo kreiraju.

F5 – Štampa radne liste.

Shift-F5 – Štampa svih radnih lista po jednom nalogu.