PROIZVODNJA – REGISTRATORI

Svi nalozi za proizvodnju se mogu razvrstati u posebne registratore. Podela nija obavezna i zavisi od konkretnih potreba. Za svaki registrator se posebno zadaju parametri kao što je magacin proizvodnje u toku, magacin sirovina, registrator trebovanja i slično. Za rad sa registratorima se koriste sledeće operacije:

ENTER – Rad sa radnim nalozima u izabranom registratoru.

F2 – Kreiranje novog registratora. U okviru definisanja novog registratora mogu se uneti sledeći podaci:

ŠIFRA – Jedinstvena šifra registratora

NAZIV REGISTRATORA – Naziv registratora

PREFIX – Oznaka za prefiks svih naloga.

PROIZV.MAGACIN – Magacin prizvodnje u toku

ELEMENTI RADNOG NALOGA – Izbor elemenata radnog naloga koji se unose. Ova opcija je zgodna za isključivanje nepotrebnih opcija.

MAGACIN SIROVINA – Oznaka magacina u kome se nalazi repromaterijal (sirovine)

PRENOS IZ SIROVINA – Da li se po kreiranju naloga automatski pravi i trebovanje za kompletnu količinu.

KALKULACIJA – Da li interni prenos treba da ima i kalkulaciju.

NALOZI IDU U – Registrator internih naloga u kome se čuvaju trebovanja.

MAGACIN PROIZVODA – Magacin u kome će se skladištiti gotovi proizvodi.

PRENOS U GOT.PROIZ. – Da li će se raditi automatska otprema proizvedenih artikala.

KALKULACIJA – Da li interni prenos treba da ima i kalkulaciju.

VREME PRENOSA – Ako se ova opcija uključi, interni nalog se smešta u prvi sat posle početka dana, čime se sve ovakve predatnice nalaze na početku svih dokumenata tog dana.

NALOZI IDU U – Registrator internih naloga u kome će se čuvati otpreme gotovih proizvoda.

MAGACIN ŠKARTA – U koji magacin se prenosi škart.

NALOZI IDU U – Registrator internih naloga za škart.

GENERISANJE TREBOVANJA – Da li je dozvoljeno generisanje trebovanja u okviru registratora (komanda F9).

AŽUR.KOLIČINE KOD ZAKLJUČENJA – Ukoliko je ova opcija uključena, kreiranje radnog naloga ne menja trenutno stanje u magacinu „proizvodnja u toku“. Stanje se menja kada se eksplicitno startuje komanda „Z“ za zaključenje radnog naloga.

SEKTOR/PROJEKAT – Svi novi radni nalozi u tekućem registratoru će biti dodeljeni ovom sektoru/projektu.

F3 – Brisanje registratora (samo ako nema dokumenata u njemu).

F4 – Izmena podataka za registrator.

F9 – Rekalkulacija naloga po novim sastavnicama. Ova komanda služi da se za zadati period i tekući registrator naloga ponovo generišu sve sirovine na osnovu postojećih sastavnica. Ova komanda je veoma korisna ukoliko se retroaktivno menjaju sastavnice za sve naloge.

F10 – Zadavanje dnevnog plana proizvodnje za svaki registrator posebno.

Up/Down – Pomeranje registratora gore/dole.