Evidencija proizvodnih naloga se može izvoditi na više načina, u zavisnosti od konkretne organizacije proizvodnje. Na primer, radni nalog se može koristiti kao dokument o otpočinjaju proizvodnje, a kasnije se po potrebi generišu trebovanja materijala i otpremnice gotovih proizvoda. Moguće je da radni nalog automatski generiše trebovanje i otpremnicu gotovih proizvoda. U svakom slučaju, neophodno je da se koristi opšti model proizvodnje u kome postoje tri definisana mesta – magacina:

1) MAGACIN SIROVINA
2) PROIZVODNJA U TOKU
3) GOTOVI PROIZVODI

Za svako od ova tri mesta potrebno je kreirati poseban magacin odgovarajućeg tipa (SIROVINE, INTERNI, PROIZVODI). Ukoliko je proizvodnja svedena na doradu, magacin sirovina može biti isti kao i magacin gotovih proizvoda, ali interni magacin proizvodnje u toku mora biti različit od oba nabrojana. Ova šema može biti različita ukoliko postoje poluproizvodi, više magacina i slično.

Posle kreiranja potrebnih magacina, korišćenjem ove opcije generiše se radni nalog. Osim standardnih komandi, nalog se može birati i brzim traženjem, navođenjem broja naloga. Mogu se koristiti sledeće opcije:

F2 – Kreiranje novog radnog naloga.

F3 – Brisanje radnog naloga.

F4 – Izmena radnog naloga

Shift-F4 – Unos troškova i raspodela po radnim nalozima. Ova opcija služi da se nastali troškovi rasporede po radnim nalozima. Prvo se zadaje vremenski period, zatim tip, opis i vrednost troška, a zatim se biraju nalozi koji se uzimaju za raspodelu (Svi, Trenutno otvoreni ili Otvoreni u zadatom vremenskom periodu) i metod raspodele (Ravnopravno, po vrednosti sirovina, po radnim satima ili po utrošenim sirovinama). Raspodela se može izvršiti u okviru jednog registartora ili u ukviru svih postojećih radnih naloga. Kao rezultat se dobija izveštaj o raspodeli, a svi radni nalozi dobijaju po jednu stavku u troškovima.

Ctrl-F4 – Pomeranje radnog naloga iz jednog registratora u drugi. U novom registratoru nalog dobija prvi sledeći broj iz novog registratora.

F5 – Štampanje radnog naloga.

Ctrl-F5 – Štampanje nalepnica sa gotovim proizvodima sa izabranog radnog naloga.

Alt-F5 – Kontrolna štampa naloga po sastavnicama. Uzimaju se redom svi proizvodi sa naloga i za svaki se na osnovu sastavnice ponovo računa utrošen materijal i njegova cena, kao i cena gotovih proizvoda.

F6 – Kreiranje profakture na osnovu radnog naloga. Korišćenjem ove opcije se elementi radnog naloga direktno kopiraju u izabranu profakturu, čime se olakšava unos odgovarajuće profakture.

Shift-F6 – Kreiranje profakture na osnovu radnog naloga, ali se proizvodi kopiraju u artikle profakture.

F7 – Izdvajanje svih radnih naloga koji se kreiraju za određenog kupca.

F8 – Obračun radnog naloga. Izveštaj sadrži podatke o planiranim količinama sirovina i gotovih proizvoda, kao i fizički trebovanim / otpremljenim količinama.

Shift-F8 – Pregled svih trebovanja i otpremnica po jednom radnom nalogu.

Ctrl-F8 – Tabelarni pregled svih troškova po radnim nalozima. Troškovi se razvrstavaju po navedenom opisu.

Alt-F8 – Pregled svih naloga u zadatom intervalu, pri čemu se za svaki daje zbirna vrednost sirovina i proizvoda, broj proizvedenih komada, kao i troškovi po definisanim tipovima. Za utrošene sirovine i proizvedene proizvode se uzimaju podaci sa trebovanja i otpremnica gotovih proizvoda (int.dokumenta), a ne sa samog radnog naloga. Može se izabrati ispis sa ili bez naziva gotovog proizvoda, kao i nalozi koji ulaze u izveštaj: svi, realizovani i nerealizovani.

F9 – Generisanje trebovanja. Ova opcija prvo računa sve trebovane količine po svim trebovanjima u internim nalozima. Zatim od raspoloživih količina u magacinu sirovina uzima preostalu potrebnu količinu i tako generiše novo trbovanje koje je automatski vezano za izabrani radni nalog. Ukoliko je već trebovana kompletna količina, program javlja poruku da je UPOTREBLJENA KOMPLETNA KOLIČINA. Ako je potrebno još sirovina, ali ih trenutno nema na zalihama, dobija se poruka NEMA DOVOLJNO SIROVINA. Kada se kompletna količina istrebuje, nalog dobija oznaku „ű“ i datum zaključenja postaje današnji datum. Ova opcija se koristi samo kada nije uključena opcija za automatsko generisanje trebovanja, inače se kompletna količina trebuje pri kreiranju radnog naloga.

Shift-F9 – Generisanje otpremnice za proizvedene artikle. Ova opcija slično funkcioniše kao F9, ali se generiše otprema gotovih proizvoda. Ukoliko je u sistemskim opcijama uključena opcija za upis referentne nabavne cene, ova komanda automatski upisuje prosečnu ref.nabavnu cenu artikla. Pre ove operacije se obavlja proizvodnja, tj. u magacinu proizvodnje u toku se skida stanje sirovina i povećava stanje gotovih proizvoda.

Alt-F9 – Generisanje trebovanja za izabrane magacine sirovina. Prvo se izaberu magacini u kojima se čuvaju sirovine i onda program redom skida potrebne sirovine, sve dok ne popune predviđene količine.

F10 – Radne liste.

L – Datum lansiranja. Ova opcija omogućava da se nalog označi kao „lansiran“.

Z – Zaključenje radnog naloga. Nalog dobija oznaku da je zaključen. Ukoliko je uključena opcija za rekalkulacija cena po radnom nalogu, sabiraju se sva trebovanja sirovina i otpreme proizvoda po radnom nalogu, na osnovu toga se računaju nove cene koštanja i to se upisuje u radni nalog i otpremu proizvoda.

S – Unos broja radnih sati po nalogu.

T – Izmena oznake za transfer

Alt-E – E-arhiva.

Alt-G – Regenerisanje cena na radnom nalogu. Kad se aktivira ova komanda, sve cene sirovina se uzimaju ponovo iz tekućeg cenovnika sirovina i nalog se ponovo upisuje.

Alt-T – Izmena napomene na radnom nalogu.