PROVERA KARTICA

Ova opcija služi za analizu i kontrolu kartica. Potrebno je zadati vremenski interval u kome se kartice proveravaju i zalihe za koje to treba uraditi. Zatim slede opcije za proveru:

– NEGATIVNA KOLIČINA – pronalaze se kartice na kojima je u određenom trenutku nastupio negativan količinski saldo. Na primer, izdata je roba bez ulaza.

– NEGATIVNI SALDO – izdvajanje kartica na kojima je negativan finansijski saldo. Na primer, roba je izdata po manjoj ceni od nabavne.

– NIVELACIJA POGREŠNE KOLIČINE – u kartici se pojavljuje nivelacija u kojoj se nivelisana količina ne slaže sa prethodnom količinom na kartici. Na primer, u trenutku kada je stanje artikla 10 komada, zapisnik o nivelaciji niveliše 12 komada. Poslednji slučaj se može javiti i ukoliko se namerno nivelišu delimično zalihe i tada to nije greška, mada Zakon zabranjuje ovakve nivelacije.

– NEISPRAVAN ZBIRNI SALDO KARTICE – prvo se računa ukupan ulaz i ukupan izlaz artikla, pa se razlika poredi sa trenutnom količinom i cenom. Ako ulaz-izlaz nije jednako trenutnoj vrednosti količina*cena, kartica je neispravna.

– NEISPRAVAN SALDO KARTICE – Ova opcija traži greške pri vođenju zaliha po prodajnim cenama. Biće izlistani svi artikli i odgovarajuće stavke kartice gde je poremećen odnos ulaz-izlaz=kol*cena. Tako se lako pronalaze mesta gde nedostaju nivelacije, neispravne nivelacije i slično. Ukoliko je nivelacija „pomerena“ u odnosu mesto gde bi trebala da bude, biće prijavljena „lažna“ greška.

– CENE – Koje cene se kontrolišu: nabavne ili prodajne. Ukoliko se ovde ostavi crtica, za svaki magacin se biraju cene koje su podrazumevane. Na primer, VP magacin se kontroliše po prodajnim cenama, sirovine po nabavnim, …

– TOLERANCIJA – Kolika je tolerancija za neslaganje.
Artikli koji imaju problematične kartice se označavaju „štriklom“.