Prilikom unosa stavki profaktura, otpremnica i faktura proverava se količina za svaki uneti artikal i preduzima odgovarajuća akcija ukoliko se prekorači zadati limiti. Na primer, ako na stanju ima 10 komada, a probate da prodate 11 komada, program vas upozorava (zavisi od sistemskog parametra). Pri tome su važna dva parametra za svaki artikal: KOLIČINA i REZERVACIJA. „Količina“ predstavlja tekuće stanje artikla za svaki magacin, a „rezervacija“ predstavlja rezervisane količine artikala po profakturama.

Program se može podesiti da na različite načine kontroliše izlaz i rezervacije. Postoje dva osnovna načina obrade rezervacija koji se podešavaju u sistemskim opcijama. Uzećemo sledeći primer: korisnik ima tri magacina sa sledećim stanjem:

Mag Kol Rez
--- --- ---
M1  10  5
M2  3  1
M3  2  1
--- --- ---
   15  7

REZERVACIJE PO MAGACINU – Svaki magacin ima svoje nezavisne rezervacije. Kod profaktura se prikazuje količina u izabranom magacinu i rezervisana količina za taj magacin. Na primer, ako se pravi profaktura iz „M1“, program će prikazivati „kol=10“, „rez=5“ i dozvoliće rezervaciju u iznosu od 5 komada. Prilikom fakturisanja je ista situacija – dozvoliće se izlaz u iznosu od 5 komada. Kada se od profakture pravi faktura, prikaz količine se smanjuje za 5 komada, pa količina prikazuje 5 komada. Rezervacija se poništava, pa je „rez=0“, a u polju za količinu je „5“. Maksimalna vrednost koja se može uneti je 10 komada.

   Kol Rez Une Max
   --- --- --- ---
Pro  10   5  0   5
Fak   10   5   0   5
P>F    5   0   5  10

ZBIRNE REZERVACIJE – Sve rezervacije se vode zbirno, mada postoji i podatak o rezervacijama po svakom magacinu. Tada za količinu u profakturama treba uključiti u sistemskim opcijama prikazivanje ukupne količine u svim magacinima. Tako će prilikom izrade profakture iz magacina „M1“ biti prikazana količina u iznosu od 15 komada, a za ukupnu rezervisanu količinu će biti prikazano 7 komada, pa će program dozvoliti rezervaciju od 8 komada. Prilikom izrade fakture iz „M1“, za količinu će biti prikazano 10 komada, dok će za rezervisano biti prikazano 2 komada. Razlog je taj što od ukupnog broja rezervisanih artikala (7), 5 artikala postoji u „M2“ i „M3“, pa se maksimalno može izdati iz „M1“ 8 komada artikla. Kada se na osnovu profakture koja rezerviše 5 komada pravi faktura, osim slobodnih 8 komada, oslobadja se rezervacije još 5 komada, pa je ukupno slobodno 13 komada. Ali, iz „M1“ se ne može osloboditi tolika količina, jer na stanju ima maksimalno 10 komada. Zato se sada za rezervisanu količinu prikazuje „0“ komada.

   Kol Rez Une Max
   --- --- --- ---
Pro   15   7   0   8
Fak   10   2   0   8
P>F    5   0   5  10