PROVERA NARUDŽBINA

Polje „naručeno“ se ažurira uvek kada se kreira, briše ili menja narudbenica. Ukoliko se ova kolona ručno menja, može doći do nesklada po dokumentima i upisanih vrednosti. Ova opcija služi za analizu narudžbina i na osnovu toga se mogu dobiti ažurne informacije o rezervacijama. Pritiskom na taster Enter se upisuje podatak za tekući artikal, dok se pritiskom na F2 upisuju podaci za celu kolonu.