APP koristi dvostruki sistem za kontrolu tekućih zaliha. Prvo, sve transakcije se izvode preko dokumenata u kojima se čuva podatak o ulazu, izlazu, promeni cena, … Za svaki artikal se uvek može na osnovu dokumentacije (naravno, pod uslovom da je ista ispravna) dobiti trenutno stanje i cena.
Pošto se tekuće stanje na ovaj način dobija nedovoljno brzo, uvedena je radna tabela artikala sa količinama i cenama koja je trenutno dostupna i služi za brzi uvid u stanje. Svaki dokument utiče na ovu tabelu na očekivan način: otpremnica smanjuje količinu u magacinu, ulazna kalkulacija povećava i sl. Ako se dokumentacija ažurno vodi, ova tabela će pokazivati identične podatke kao i generisana kartica. Međutim, ako se dokumentacija ne unosi propisanim redom ili se direktno menja radna tabela artikala, dođi će do nesklada između kartica i stanja na radnoj tabeli. U ovakvom slučaju prednost ima kartica – ako su uneta sva dokumenta!

Ova opcija služi za sravnjenje stanja u radnoj tabeli na osnovu kartica. Može se koristiti uvek kada je potrebno srediti radnu tabelu.

Pri zadavanju parametara mogu se uključiti ili isključiti neke klase dokumenata iz generisanja. Na primer, mogu se uzeti u obzir samo ulazi i slično. Parametar DELIMIČNE NIVELACIJE označava upotrebu delimičnih nivelacija. Naime, ako je nivelacijom promenjena cena samo dela zaliha (ne kompletne količine) i ako ova opcija nije uključena, takve promene cena neće biti uzete u obzir. Ako se ova opcija uključi, sve nivelacije se uzimaju u obzir. Na kraju se može zadati obrada za sve magacine ili samo za tekući.

Posle zadavanja parametara za analizu dokumentacije, dobija se tabela u kojoj je dat pregled stanja u radnoj tabeli artikala i stanje po karticama za količne, nabavne i prodajne cene. Dobijene vrednosti se mogu upisati tako što se pomeri kursor na kolonu sa stanjem koje želimo da upišemo i pritisne se taster Enter, čime se upisuje tekući podatak za jedan artikal. Pritiskom na taster F2 upisuju se svi podaci u koloni. Ukoliko podaci sadrže i nule koje nije potrebno upisati (na primer, nabavna cena za artikle kojih više nema na stanju), koristi se komanda Shift-F2 koja upisuje sve cene različite od nule.

Komanda F5 daje mogućnost štampanja kartice tekućeg artikla.