Evidencija dinarskih i deviznih putnih naloga. Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje novog putnog naloga. Za svaki nalog se unose sledeći podaci:
– Broj naloga
– Datum naloga
– Radnik – bira se radnik iz tabele radnika
– Mesto
– Zadatak koji se ispunjava izvršenjem putnog naloga
– Vozilo
– Ostaje do – planirani kraj puta
– Akontacija – data akontacija
– Dnevnice – preko ove opcije se unose dnevnice, tj. vreme provedeno na putu. Kada se unesu podaci, program popunjava podatke o polasku i odlasku (ispod).
– Troškovi – lista svih troškova nastalih na putu
– Devizni troškovi – lista deviznih troškova za naloge za put u inostranstvo.
– Neoporeziv iznos.
– Datum podnošenja računa

U polju Dnevnice se unosi vreme provedeno na putu, redom kojim se odvijao službeni put:

Za svaku stavku se unosi opis, datum i vreme početka i kraja, zemlja na koju se odnosi, jedinična dnevnica za taj deo puta, valuta i kurs. Program na osnovu ove tabele kasnije računa koliko dnevnica treba isplatiti. Broj dnevnica se računa posebno za svaku zemlju i to tako što se ukupno provedeno vreme deli sa 24 i računa ostatak. Na osnovu ostatka se dodaju dnevnice po sledećoj tabeli:

    0-8 sati – nema dnevnice
    8-12 sati – pola dnevnice
    12-24 sata – cela dnevnica

U polju Troškovi se unose dinarski troškovi sa puta. Mogu se unositi dve vrste troškova: troškovi prevoza gde se unosi polazna i dolazna lokacija i sredstvo za prevoz (komanda F2) i obični troškovi (Space) gde treba uneti samo opis i iznos. Za svaki trošak se može staviti posebna oznaka da li ulazi u zbir  naloga. Na primer, troškove ručka ne treba sabrati jer su već uključeni u dnevnice.

Polje Devizni troškovi se koristi za unos deviznih troškova kod naloga za put u inostranstvo. Ako se unese neki devizni iznos, ceo putni nalog se označava kao „devizni“ i ima oznaku „D“ u tabeli naloga.

 

Shift-F2 – Kreiranje novog putnog naloga, pri čemu se kopiraju svi podaci tekućeg putnog naloga.

F3 – Brisanje putnog naloga

F4 – Izmena putnog naloga

F5 – Štampanje putnog naloga, specifikacije itd. Preko ove opcije se može dobiti:
– Putni nalog (u zavisnosti od tipa, nalog za put u zemlji ili inostranstvu)
– Putni nalog (FastReport)
– Eksport putnog naloga u HSF
– Rešenje o službenom putu
– Specifikacija po nalozima
– Specifikacija naloga po radnicima

 

Shift-F5 – Štampa naloga kroz HSF formular.

Alt-F5 – Rekapitulacija putnih naloga

F6 – Kopiranje putnog naloga

F7 – Selekcija putnih naloga po radniku.

F9 – Dnevnice po zemljama. U ovu tabelu se upisuju propisane dnevnice po zemljama. Koriste se standardne komande za upis, brisanje i izmenu podataka.

F10 – Ažuriranje liste radnika. Ovde možete upisati radnike na koje se odnose putni nalozi. NAPOMENA: Ova tabela se deli sa modulom za plate.

Alt-F1 – Pregled svih operacija na tekućem putnom nalogu.

Alt-E – E-dokumenta vezana za tekući putni nalog.

Alt-Y – Putni nalozi se odvajaju po godinama, a ovom komandom se bira godina za prikaz.

Alt-R – Renumeracija putnih naloga.