Svaki gotov proizvod se pravi od određenih sirovina. Osim specijalnih proizvoda, ove sirovine se uvek koriste u istom odnosu i čine recepturu ili sastavnicu gotovog proizvoda. Sastavnice se, dakle, sastoje iz spiska artikala potrebnih za dobijanje proizvoda. Svaki taj artikal može biti proizvod (poluproizvod, u stvari) koji dalje ima svoju sastavnicu itd. do proizvoljne dubine. Sastavnice se dalje koriste za automatsko trebovanje sirovina, procenu zaliha sirovina, … Ova opcija se koristi za evidentiranje sastavnica.

F2 – Kreiranje nove sastavnice. Sastavnica se vezuje za konkretan artikal u tabeli artikala i mora sadržati naziv (obično isti kao i naziv artikla), opis, količinu za koju se pravi sastavnica, napomenu i listu artikala. Opciono se bira magacin sirovina iz koga se povlače nabavne cene za sirovine (ovo je samo informativno). Lista se sastoji od spiska artikala i odgovarajuće potrebne količine. Opcija FIX se uključuje za artikle kod kojih je za proizvodnju neophodna uvek ista količina sirovine, bez obzira na proizvedenu količinu. Za svaku sirovinu se može uneti i proizvoljan broj alternativa (komanda F8) koje se koriste u slučaju da nema dovoljno osnovne sirovine na zalihama.

F3 – Brisanje sastavnice.

F4 – Izmena sastavnice.

F5 – Štampanje sastavnica i raznih izveštaja.

Sh-F5 – Alternativna štampa sastavnice.

F6 – Kopiranje sastavnice. Korisna opcija kada dva artikla imaju slične sastavnice – tada se uradi jedna sastavnica, kopira se i samo izmeni do druge sastavnice.

Ctrl-F6 – Učitavanje sastavnica iz XLS/ODS fajla. Mora se spremiti tabela u sledećem obliku:

P <Naziv proizvoda 1>  <ID proizvoda 1> <Količina>
S <Naziv sirovine 1>  <ID sirovine 1>  <Količina>
S <Naziv sirovine 2>  <ID sirovine 2>  <Količina>
...
P <Naziv proizvoda n> <ID proizvoda n> <Količina>
S <Naziv sirovine n.1> <ID sirovine n.1> <Količina>
...

Prva kolona označava proizvode ili sirovine (P ili S). U sledećoj koloni se nalazi naziv proizvoda ili sirovine, u sledećoj je ID broj tog artikla, a u zadnjoj je količina. Na primer:

P Računar     120    1
S Hard disk    54    1
S Matična ploča  234    1
S Kućište     31    1
P Bežični komplet 222    1
S Tastatura    43    1
S Miš       332    1

Ukoliko u tabeli postoji neki ID artikla koji ne postoji, program ispisuje upozorenje i prekida rad.

F7 – Upit o stanju sirovina. Na osnovu tekuće sastavnice i stanja u magacinu sirovina, računa se maksimalna količina proizvoda koji može biti proizveden. Ukoliko neka sirovina ima alternativne, onda se za stanje sirovine uzima ukupno stanje osnovne sirovine + svih alternativnih sirovina. Ukoliko je zadata drugačija alternativna količina, program preračunava u osnovnu meru. Na primer, ako se troši 10 kom neke sirovine a zadata je alternativa od 15 kom, a na stanju imamo 10 kom osnovne sirovine i 30 kom alternativne, za ukupnu količinu se uzima 10 + 30*(10/15) = 10 + 20 = 30 kom. Ovaj izveštaj takođe računa koliko je sirovihna potrebno nabaviti da bi se dobio zadati broj proizvoda.

Shift-F7 – Traženje artikla po šifri, delu naziva, …

Ctrl-F7 – Provera sastavnica – ispisuju se sastavnice na kojima je u okviru sirovina upisan artikal na koji se odnosi sastavnica.

Alt-W – Snimanje sastavnice u clipboard

Alt-R – Učitavanje sastavnice iz clipboarda. NAPOMENA: ukoliko sastavnica za taj artikal postoji, prepisuju se podaci podacima iz clipboarda.