OPCIJE – ARTIKLI

ELEMENTI ARTIKLA – Svaki artikal ima više atributa koji se pamte za njega (jedinica mere, porez, …). Ukoliko vam nisu potrebni svi atributi, neki se mogu isključiti, pa se neće prikazivati u pregledu zaliha niti kod unosa novog artikla. U ovoj tabelu se takođe mogu označiti stavke koje se ne mogu menjati. Kroz prava pristupa se može izabrati delimična izmena artikala, čime se prilikom izmene dobijaju samo elementi koje je dozvoljeno menjati. Da bi se stavka zabranila za izmenu, UKLJUČITE oznaku u koloni IZM. Kolona Oba označava polja koja je obavezno uneti.

PRIKAZ KOD TRAŽENJA ARTIKALA – Da li će se i šta prikazivati u pomoćnom prozoru prilikom traženja artikala.

UPOZORENJE ZA IZMENU DOBAVLJAČA ARTIKLA – Kada se kreira ulazni dokument, svaki artikal dobija atribut „tekući dobavljač“. Ukoliko kasnije unoste novi dokument sa istim artiklom od različitog dobavljača, dobićete upozorenje. Ako dokument ipak bude snimljen, biće upisan novi dobavljač za artikal.

PREGLED KOLIČINA PO ARTIKLU – Komanda koja daje pregled količine, rezervacije i naručene količine za artikal može prikazati samo neke od traženih podataka: Količine u magacinima, rezervacije, narudžbenice.

AUTO UPIS ARTIKALA – Uključenjem ove opcije se uključuje auto upis artikala iz kataloga u glavnu tabelu artikala. Uvek kad se u programu zada šifra artikla koji nije u glavnoj bazi, kopiraju se svi njegovi podaci iz kataloga.
PRETRAŽIVANJE KATALOGA PO BAR-KODU – Ukoliko je uključena ova opcija, katalog se pretražuje i po šifri i po bar-kodu.

PODRAZUMEVANA VRSTA ARTIKLA – Kad se iz kataloga artikal kopira u tabelu artikala, automatski se uzima zadata vrsta, ukoliko nije zadata.

IZBOR VRSTE SA PODVRSTAMA – AKo je ova opcija ukljuečena, slobodno se može birati bilo koja vrsta ili podvrsta. Ako se isključi, mogu se birati samo vrste koje nemaju svoje podvrste.

ATRIBUTI ARTIKALA – Da li se u artiklima koriste dodatni atributi.

IZMENA ARTIKLA SA ATRIBUTIMA – Ukoliko se upiše nov artikal ili se izmene njegovi podaci, automatski se traže dodatni atributi po artiklu.

PRENOS SE PRIKAZUJE KAO STORNO – Kako će se na kartici artikla prikazivati prenos.

ABC PRIKAZ VRSTA U TABELAMA – Ovaj parametar određuje da li će se pri štampanju tabela vrste sortirati po nazivu.

TRAŽENJE PO ALTERNATIVNIM ŠIFRAMA – Da li se prilikom zadavanja šifre artikli traže i po alternativnim šiframa.

TRAŽENJE PO SERIJSKIM BROJEVIMA – Da li se prilikom traženja artikla koriste i serijski brojevi.

TRAŽENJE SVIH POJAVLJIVANJA – Ukoliko postoji šifra 001 i šifra 0012, traženje stringa „001“ normalno će odmah selektovati prvi artikal. Međutim, ako se uključi ova opcija, biće prikazan i drugi artikal, jer ima prefiks „001“.

PRIKAZ TABELE ALTERNATIVA – Da li se po izboru artikla (komandom Shift-F7) prikazuje i tabela
alternativa?

OTPREMNICE U KARTICAMA ARTIKALA – Da li u karticama artikala treba prikazivati i otpremnice?

PODRAZUMEVANI POREZ – Ova opcija omogućava zadavanje podrazumevanog poreza koji će se automatski upisivati u porez koji se zadaje po svakom artiklu.

UPIS ARTIKALA SA ISTIM NAZIVOM – Da li je dozvoljeno upisivati artikle sa istim nazivom.

UPIS ARTIKALA SA ISTOM ŠIFROM – Da li je dozvoljeno upisivati artikle sa istom šifrom.

UPIS ARTIKALA SA ISTOM ALT.ŠIFROM – Da li je dozvoljeno upisivati artikle sa alt.šifrom koja je već upisana kao šifra ili alt.šifra.

UPIS ARTIKALA SA ISTIM BAR-KODOM – Da li je dozvoljeno upisivati artikle sa bar kodom koji je već upisan.

CENOVNIK/BAR-KOD: TRAŽI PO ALT.ŠIFRAMA – Da li se prilikom učitavanja cenovnika iz eksterne datoteke ili prilikom učitavanja bar-kodova koriste i alternativne šifre?

SPECIJALNI BAR-KODOVI – Koristi se za prepoznavanje bar kodova koji su generisani na specijalnim vagama. Generisani bar kod ima sledeću strukturu:

PPPAAAKKKKKK

PPP je prefiks na osnovu koga se raspoznaje da je u pitanju specijalan bar kod. AAA je šifra artikla. KKKKKKK je količina artikla. Pri tom se koristi parametar BROJ DECIMALA da bi se odredilo koliko decimala ima rezultat. Parametri BROJ ZNAKOVA ZA ŠIFRU i KOLIČINU određuju koliko znakova čine ovi podaci. Na primer, ako je zadat barkod 56700112345 i ako su parametri:

PREFIKS……………: 567
BROJ ZNAKOVA ZA ŠIFRU.: 3
BROJ ZNAKOVA ZA KOLIČ.: 5
BROJ DECIMALA ZA KOLIČ: 3

Onda se radi o artiklu 001 i to količine 12.345.

ELEMENTI BRZE KARTICE – Izbor kolona koje će se prikazivati na brzoj kartici artikla.

EKOLOŠKA TAKSA – Iznos ekološke takse po jedinici težine. Posebno se zadaje tekst koji se upisuje kao trošak.