BAR KOD PODRŠKA

PODRŠKA ZA BAR KOD – Određuje dokumenta u kojima će biti aktivirana podrška za bar kodove.

UPOZORENJE KOD IZLAZA NEPOZNATOG SER.BROJA – Ukoliko se kod izlaznih faktura ili otpremnica pokuša sa evidencijom ser.broja bez odgovarajućeg ulaza, izdaje se upozorenje, ako je uključena ova opcija.

UPOZORENJE KOD PRENOSA SER.BROJA BEZ ULAZA – Ukoliko se kod internih naloga pokuša sa evidencijom ser.broja bez odgovarajućeg ulaza, izdaje se upozorenje, ako je uključena ova opcija.

UPOZORENJE KOD MANJKA/VIŠKA SERIJSKIH BROJEVA – Ukoliko je ova opcija uključena i uneto je manje serijskih brojeva od unete količine artikala, izdaje se odgovarajuće upozorenje.

PROVERA POSTOJANJA SERIJE KOD IZLAZA – Ukoliko je ova pocija uključena, program kod unosa serije nudi raspoložive serije, a takođe i proverava unetu količinu, pa ne dozvoljava da se unese više ili manje serijskih brojeva. Ako se opcija isključi, program ne nudi raspoložive serije i dozvoljava unos proizvoljne količine.

BAR KOD ZA BRISANJE PRETHODNE STAVKE – Specijalan bar-kod koji briše prethodno unetu vrednost.

KOMANDA ZA SLANJE PODATAKA U BAR-KOD TERMINAL – Ovde se unosi komanda koja ćalje podatke iz programa u bar-kod terminal. Pri tom se mogu koristiti oznake za datoteku koju je App generisao, a za datoteku sastavljenu od tekućeg datuma. Na primer, 31.07.08. naziv za export artikala će biti A080731.dat, a za partnere P080731.dat. Komanda može biti, na primer,

copy c:/Com/

KOMANDA ZA SLANJE DOKUMENTA –

KOMANDA ZA PIJEM STAVKI IZ TERMINALA –

KOMANDA ZA BRISANJE STAVKI U TERMINALU –

TEHNIČKI DETALJI ZA PODEŠAVANJE BAR-KODOVA

https://wings.rs/bz/instalacija-pocketpc-bezicnog-bar-kod-citaca/
https://wings.rs/bz/windows-ce-bar-kod-uredaji/
https://wings.rs/bz/app-help-provera-dokumenta-bar-kod-citacem/
https://wings.rs/bz/app-help-ulaz-i-provera-bar-kod-citacem/
https://wings.rs/bz/app-help-sistemske-opcije-bar-kodovi/
https://wings.rs/bz/magacinsko-poslovanje-sa-bar-kod-overom-naloga/
https://wings.rs/bz/komunikacija-app-a-sa-eksternim-bar-kod-terminalom/
https://wings.rs/bz/pocket-bar-kod/
https://wings.rs/bz/bar-kod-citaci/