MP CENE IZ KALKULACIJA SE UPISUJU U – Ova opcija omogućava da se MP cena iz kalkulacija (VP i MP) automatski upisuje u željeni cenovnik prilikom svakog upisa kalkulacije. Za cenovnik se mogu izabrati referentni, a-nabavni referentni ili b-prodajni referentni. Ako se upiše nešto drugo, opcija se ignoriše.

POREZ NA RC SE RAČUNA ZA RC < 0 – Da li se porez na RC računa kada je RC negativna. Na primer, ako je nabavna vrednost fakture 110 dinara, a prodajn 100 dinara, RC = -10. Ako je ova opcija isključena (podrazumevana vrednost), ne računa se porez na RC. Ovo se poklapa sa zakonskim tumačenjem da se u slučaju negativne razlike u ceni ne umanjuje porez.

POREZ NA RC SE RAČUNA PO STAVKAMA – Ova opcija određuje da li se porez na RC računa po svakoj stavki ili samo za zbirni iznos fakture. Na primer, ako je data faktura:

NAB.VRED PROD.VRED RAZLIKA
-----------------------------
     80       100      20
    110       100     -10
-----------------------------
     190      200      10

Ako se porez na RC računa zbirnom uzima se razlika od 10 dinara. ALi, ako se računa po svakoj stavki, uzima se na 20 dinara, jer se na drugu stavku ne računa porez zbog negativne RC. Ako se porez računa po svakoj stavki, uzima se u obzir prethodni parametar ako je RC < 0.

POPUST VAŽI ZA PODVRSTE – Popust važi za vrste na kojima je unet i za sve povrste. Ako vrsta ima popust, a podvrsta nema, uzima se popust sa osnovne vrste.

KOD UNOSA SE POP.KOPIRA NA PODVRSTE – Prilikom unosa popusta (F8), popust se automatski kopira na sve povrste.

REFERENTNA LINIJA KOD FAKTURISANJA – Ovaj parametar određuje šta će biti prikazano u statusnoj liniji prilikom unosa stavki profakture i fakture.

RABATI U APSOLUTNOM IZNOSU – Ovaj parametar označava način zadavanja rabata u popustima po kupcu ili po klasama rabata. Ukoliko se uključi, popust označava apsolutni popust u dinarima, a ne u procentima. Ovakav rabat se automatski konvertuje u klasičan rabat u procentima.

UVEK SE UZIMA CENA IZ PRIDRUŽENOG MAGACINA – Ova opcija reguliše slučaj kada je za partnera pridružen cenovnik, ali u tom cenovniku nema zadate cene za neki artikal. U tom slučaju se uzima cena koja bi se ponudila da za partnera nije vezan cenovnik (obično prodajan cena). Ova opcija forsira prikazivanje cene iz cenovnika, čak i kada je ona nula.

LIMITIRANJE RABATA NA MAX.DEFINISANI – Ukoliko je po artiklu definisan max.rabat, uključenjem ove opcije se zabranjuje upis većeg rabata na profakturama i fakturama.

ZAOKRUŽENJE DEVIZNO FORMIRANIH CENA – Ukoliko se ova opcija uključi, prilikom upisa devizno formiranih cena (uključen devizni faktor u tipu dokumenta), cena formirana kao DEV_CENA * KURS se zaokružuje na broj decimala zadat kao generalno zaokruženje.