ELEMENTI FAKTURE – Selekcija elemenata fakture

ELEMENTI REDA U FAKTURI – Elementi koji će se prikazivati u svakom redu kod unosa.

AUTOMATSKO POTPISIVANJE FAKTURA I UPLATA – Način na koji će se komercijalista „potpisivati“ na fakturu: KORISNIK označava potpisivanje komercijaliste koji je označen na tom korisniku u evidenciji komercijalista. PRIDRUŽENI označava komarcijalistu koji je naveden na kupcu.

SUMIRANJE ARTIKALA KOD ŠTAMPE FAKTURE –

NEDOVOLJNA KOLIČINA U OTP/FAKTURI –

REZERVACIJE KOD FAKTURISANJA –

ISTI ELEMENTI ZA FAKTURU I OTPREMNICU – Kada se na osnovu otpremnice pravi faktura ovde se biraju elementi koji će se automatski sa fakture prepisivati na otpremnicu: datum, kupac i vozilo. Napomena: ovo podešavanje važi samo kada se iz jedne otpremnice pravi jedna faktura.

IZMENA DATUMA KOD PRENOSA FAKTURA IZ REGIST –

SORT ARTIKALA NA OTP/FAKTURI – Otpremnice i fakture će se prilikom upisa stavki sortirati po zadatom redosledu.

SUMIRANJE ARTIKALA NA OTP/FAKTURI – Prilikom snimanja otp/fakure se sumiraju sve stavke po istim artiklima, pod uslovom da imaju iste cene i rabate.

IZMENA OZNAKE NA FAKTURAMA – Da li je dozvoljeno komandom SPACE menjati oznaku „ű“ na fakturama.

KNJIŽENJE FAKTURE – U koje evidencije se automatski knjiži faktura komandom „K“.

KNJIŽENJE INTERNE NAPOMENE U KARTICAMA – Kad se uključi ova opcija, u karticama partnera se umesto broja fakture knjiži interna napomena, ukoliko je uneta.

IZLAZ ROBE PO FAKTURI – Da li se izlaz robe računa po datumu otpremnice ili po datumu fakture. Kada se ova opcija uključi, kartice i svi izveštaji se računaju po datumu fakture. Jedini izuzetak su izveštaji o stanju na dan i KEPU, koji se uvek rade po datumu otpreme.

AUTOMATSKO ŠTAMPANJE FAKTURA – Prilikom kreiranja fakture od otpremnice ili profakture, faktura se automatski štampa.

DATUM VALUTE SE UZIMA IZ PROFAKTURE – Da li se zadata važnost profakture kopira u odgovarajući datum valute u fakturi.

UPOZORENJE KOD NULA NABAVNIH CENA – Ukoliko dokument ima neku NC=0, izdaje se upozorenje.

MP KASA ZA ŠTAMPU FISKALNIH ISEČAKA – Ukoliko se iz faktura koristi komanda za štampu fiskalnih isečaka, ovde se bira ID MP kase kroz koju će se evidentirati paragoni.

REG.INTERNIH NALOGA ZA DOPUNU – Zadaje se prefiks registratora internih naloga u koji se smeštaju interni prenosi – dopune po fakturama.

NUDE SE CENE IZ MAGACINA ZA DOPUNU – Ukoliko se za reg.faktura unese magacin za dopunu, normalno će se nuditi cene iz magacina iz koga se pravi faktura. Ali, ako se uključI ova opcija, nudiće se cene iz magacina za dopunu. Ukoliko je TEKUĆI magacin MP tipa, na cene će se automatski dodavati PDV.

REG.INT.NALOGA ZA REKLAMACIJE – U koji reg.int.naloga će se upisati interni prenos po fakturi-povraćaju.

MAGACIN REKLAMACIJA – Centralni magacin reklamacija.

KREIRANJE NALOGA ZA BLAGAJNU PO FAKTURI – Da li će komanda za uplatu kreirati nalog za blagajnu.

UPOZORENJA KOD TESTIRANJA KUPACA – Ova opcija služi da se uključe razna upozorenja kad se pravi faktura ili za određenog kupca. Može se uključiti opcija za upozoravanje kad je kupac suspendovan, ima dospeo dug, nema garanciju ili je premašio limit. Važi za fakture i otpremnice.

ZABRANA KOD TESTIRANJA KUPACA – Slično prethodnoj, ova opcija služi da podesi ponašanje programa kad se u fakturi izabere kupac koji je suspendovan, ima dospeo dug, nema garanciju… Pri tom program zabranjuje dalji rad, odnosno ne dozvoljava izbor kupca. Postoji i posebno pravo pristupa koje može dozvoliti da pojedini korisnici ipak unesu fakturu sa „probijenim“ limitom. Više o načinu testiranja možete pročitati u posebnom poglavlju.

UČITAVANJE NEREALIZOVANIH DOKUMENATA – Da li se može importovati dokument koji je nerealizovan.

KNJIŽENJE NEREALIZOVANIH DOKUMENATA – Da li se nerealizovane fakture mogu knjižiti u GK i KIF.

NEREALIZOVANE FAK.ULAZE U PROMET – Da li nerealizovane fakture ulaze u promet? Na osnovu ovoga se računa promet u izveštajima (Prodaja po vrstama, Analiza prodaje itd).