ELEMENTI REDA U INTERNIM NALOZIMA –

NEDOVOLJNA KOLIČINA U INT.NAL. –

PROVERA ZA MIN.KOL. U MAGACINU M1 – Ova opcija uključuje dodatnu proveru količine u magacinu iz koga se prenose artikli. Ta količina mora ostati iznad definisane minimalne količine.

SORT ARTIKALA NA INT.NALOZIMA – Pomoću ove opcije možete zadati trajno sortiranje stavki internih naloga.

REZERVACIJE U INTERNIM NALOZIMA – Kada se uključi ova opcija prilikom izrade internih naloga se prikazuje količina umanjena za rezervacije.

VEZIVANJE INT.NALOGA ZA – Preko ove opcije se bira da li će komanda F6 vezivati interni nalog za proizvodne ili servisne naloge.

LOKALNE N.C. KOD UČITAVANJA NALOGA – Da li će se kod učitavanja naloga koristiti nabavne cene sa naloga ili će se upisati tekuće cene iz pregleda zaliha.

OPCIJE KOD IMPORTA PODATAKA – Koje će opcije biti dostupne kod importa podataka (Ctrl-F6)

UČITAVANJE NEREALIZOVANIH DOKUMENATA – Da li se mogu učitavati (Ctrl-F6) nerealizovana dokumenta.

ŠTAMPA NALOGA PRILIKOM KREIRANJA – Da li prilikom kreiranja int.naloga treba štampati nalog.

BROJ KOPIJA KOD AUTO ŠTAMPE – Koliko kopija se štampa kod automatske štampe naloga.

KOMPRESIJA STAVKI KOD UPISA INT.NAL – Da li prilikom upisa naloga treba sumirati stavke sa istim artiklima i cenama.

IZMENA DATUMA KOD REALIZACIJE – Da li kod realizacije int.naloga treba menjati datum i vreme.

NAB.CEN.KOD NEG.KOL.SE UZIMA IZ M2 – Ukoliko je ova opcija uključena, kod unosa negativnih količina nabavne cene se uzimaju iz M2.

PROVERA STANJA KOD REALIZACIJE NALOGA – Da li se proverava stanje zaliha kod realizacije internog naloga.

AUTO DODELA PARTNERA ZA PRID.MAGACIN – Ukoliko je ova opcija uključena i ako se interni nalog odnosi na tačno jedan pridruženi magacin, nalogu se automatski dodeljuje odgovarajući partner.

STORNO ČUVA REALIZACIJU – Ukoliko je opcija uključena, prilikom storniranje nekog naloga kreira se dokumnt koji ima istu realizaciju kao i original. Na primer, ako je interni nalog nerealizovan, i storno će biti nerealizovan i obratno. Ako se opcija isključi, storno dokumenta će biti isti kao i svaki novokreirani dokument.

UPOZORENJA KOD KALKULACIJE – Koje provere će se raditi kod upisa kalkulacije. Može se uključiti:

  • Provera nula cena
  • Nabavna cena veća od prodajne