SKIDANJE POREZA KOD NAR->DOS – Da li treba oduzimati porez za akcizne proizvode prilikom kopiranja iz narudžbenica u dostavnice.

ŠTAMPANJE PRIJEMNICE NAR-DOS – Da li treba automatski štampati prijemnicu kod kopiranja narudžbenice u prijemnicu.

KNJIŽENJE DOSTAVNICE – U koje evidencije se knjiži dostavnica prilikom aktiviranja komande K za knjiženje.

SRAVNJIVANJE ULAZA – Uključenjem ove opcije se omogućava da se u ulazima automatski kreira interni nalog za sravnjenje ulaznog dokumenta i realno primljene robe.

IZMENA DOBAVLJAČA ARTIKALA – Da li ulazna faktura treba da menja dobavljača artikla u tabeli artikala.

UPOZORENJE KOD UNOSA DUPLE STAVKE – Da li se upozorava na unos iste stavke?

KREIRANJE PLAĆANJA ZA PLAĆENE FAKTURE – Da li treba omogućiti kreiranje naloga za plaćanje ako je već kreiran.

UPOZORENJA KOD KALKULACIJE – Koje provere će se raditi kod upisa kalkulacije. Može se uključiti:

  • Provera nula nabavnih cena
  • Provera nula prodajnih cena
  • Nabavna cena veća od prodajne

ZABRANE KOD KALKULACIJE – Isto kao prethodno, ali se ne dozvoljava nastavak rada.

UPIS DEV.FAKTORA PO DATUMU DOKUMENTA – Ako se ova opcija uključi, kod svakog upisa ulazne fakture se u devizni faktor upisuje iznos referentne valute na dan kada je upisan ulazni dokument. Na primer, ako se unosi dokument od 01.05. na dan 31.05. upisaće se kurs od 01.05. Pri tom se ovaj kurs neće videti prilikom unosa stavki, nego se upisuje tek kad se snimi dokument.

PROVERA DOGOVORENIH CENA – Kad se uključi ova opcija program kod svakog snimanja ulazne fakture poredi unete cene sa dogovorenim (koje su prethodno upisane u dogovorene cene po artiklima) i daje spisak svih artikala sa cenama koje su eventualno promenjene.