SISTEMSKE OPCIJE – PLATE

Podešavanje raznih parametara vezanih za obračun plata. Ovde se podešavaju svi porezi i doprinosi koji se kasnije koriste u obračunu zarada.

ELEMENTI RADNIKA – Izbor elemenata koji ulaze u podatke o svakom radniku.

KOEFICIJENT ZA PLAĆENO ODSUSTVO – Plaćeno odsustvo se plaća u određenom procentu koji se ovde zadaje.

Obračun tromesečnog proseka primanja – Izborom ove opcije se podešavaju elementi koji ulaze u prosek primanja. Moguće opcije su ukupna bruto primanja, samo osnovna zarada i ukupna zarada bez regresa.

TOLERANCIJA KOD PRERAČUNA NETO -> BRUTO – Kolika je tolerancija preračuna kod zadavanja neto plate. Naime, program tada varira koeficijent i poredi izračunatu neto platu sa zadatom, u svakoj iteraciji povećavajući preciznost. Ovaj parametar određuje dokle se obračun ponavlja.

NETO SE ZADAJE ZA CEO MESEC –

DIREKTAN PRERAČUN NETO -> BRUTO – Ako se ova opcija uključi, kad se zada neto plata, program automatski preračunava na bruto po formuli. U suprotnom se koristi iterativno menjanje bruto koeficijenta dok se ne dobije odgovarajuci neto.

Naknada za topli obrok – Naknada za topli obrok.

Naknada za regres – Mesečna naknada za regres.

ZAOKRUŽENJE POREZA NA ZARADE – Uključenjem ove opcije se usklađuje porez koji se upisuje u OPJ obrazac za specifikacijom zaokruženih poreza po opštinama. Ukoliko se zbir poreza po opštinama razlikuje od ukupnog poreza, razlika se dodaje na prvi porez u spisku.

STATUS PRIDRUŽENOG PARTNERA – Ovde se može zadati oznaka tipa partnera koja se koristi za vezivanje partnera za radnike. Ova analitika se koristi prilikom knjiženja zarada u glavnu knjigu.

SISTEMSKI SKRIPT ZA OBRAČUN ZARADA – Ako se uključi ovaj parametar, komanda F5 u obračunima koristi sistemski skript za štampu zarada.

RAZDVAJANJE BOLOVANJA DO 30 DANA U PPP-PD – Ukoliko se ova opcija uključi, u PPP-PD se razdvajaju bolovanje do 30 dana i rad. Ova opcija se automatski uključuje ako radnik ima ben.radni staž.

BRUTO DODATAK 2/3 – Podešavanje naziva za bruto dodatak 2 i 3.