SPECIFIKACIJA PRODAJE PO VRSTAMA – Tabela prodatih količina artikala po registratorima faktura i po MP objektima. Rezultat se dobija sa vrstama i podvrstama artikala. Može se izabrati prikaz samo količina, samo težina i kombinacija oba.