SPECIFIKACIJA ZA M4 PO MESECIMA – Rekapitulacija zarada i doprinosa po mesecima. Koristi se kao prilog uz M4 obrazac.