SPECIFIKACIJE PLAĆANJA

Ova opcija se može koristiti za specifikaciju plaćanja ulaznih računa sa robom. Specifikacija se kreira na osnovu svih stavki svih ulaznih dokumenata u izabranom registratoru. Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje nove specifikacije.

F3 – Brisanje specifikacije za plaćanje.

F4 – Izmena specifikacije.

F5 – Štampanje specifikacije.