STORNIRANE FAKTURE – Za zadati vremenski period se daje spisak svih faktura koje u svom broju imaju oznaku „s“ (stornirane fakture).