Sve izlazne fakture mogu se podeliti po registratorima. Svaki registrator sadrži posebne fakture, numerisane odvojenom numeracijom. Za svaki registrator treba navesti ime i prefiks koji se koristi za razlikovanje faktura u karticama artikala. Treba uneti i sledeće parametre:

NAZIV – Naziv registratora.

PREFIKS – Prefiks dokumenata.

MAGACIN – Oznaka podrazumevanog magacina

REG.OTPREMNICA – Registrator otpremnica u koji se upisuju otpremnice prilikom kreiranja faktura.

DEV.FAKTURE – Ukoliko se ova opcija uključi, sve fakture će se prilikom knjiženja u operativnu analitiku knjižiti podeljene deviznim faktorom. Ovo se koristi za evidenciju deviznih faktura. Detaljnije o tome.

KNJIŽENJE – Da li se dokumenta knjiže u operativnu analitiku?

TIP PARTNERA – Status partnera koji se nudi prilikom izbora.

TIP DOKUMENTA – Podrazumevani tip dokumenta

REG.GLAVNE KNJIGE – Registrator naloga glavne knjige koji se koristi za knjiženje.

REALIZACIJA OTPREMNICA – Način realizacije otpremnica.

DOKUMENTA – Podvrsta dokumenata: fakture, avansne fakture ili knjižna pisma.

DOPUNA – Auto-dopuna zaliha. Treba uneti magacin za dopunu kao i registrator internih prenosa. Više detalja možete naći ovde.

POTVRDA PDV – Da li je potrebno da se eksplicitno potvrdi datum PDV.

NAČIN ISPORUKE – Omogućava zadavanje podrazumevanog načina isporuke.

ELEMENTI FAKTURE – Elementi fakture. Ukoliko se ne navedu, koristi se globalno podešavanje iz sistemskih opcija.

Mogu se koristiti sledeće komande:

Enter – Ulazak u registrator.

F2 – Kreiranje novog registratora.

F3 – Brisanje registratora. Ukoliko registrator sadrži fakture, brisanje neće biti dozvoljeno.

F4 – Izmena podataka za registrator.

– Pomeranje registratora na gore

+ – Pomeranje registratora na dole

F6 – Tabela standardnih usluga

F7 – Traženje registratora po nazivu

F8 – Statistika o broju unetih faktura

F9 – Tabela načina isporuka

Ctrl-F9 – Export za transport

Alt-F10 – Podešavanje opcija za štampanje i fiskalizaciju (SYSTEM).
PRINT SCRIPT je naziv skript datoteke za prikaz štampe komandama F5 (i Alt, Shift, Ctrl varijante).
TIP FISKALIZACIJE određuje da li se u ovom registratoru fiskalizuju maloprodajni ili veleprodajni računi (VP fiskalizacija se ne koristi u Srbiji).
FISKAL DIR je putanja do foldera u kojem će se kreirati zahtevi za fiskalizaciju, čime se određuje koji fiskalni uređaj se koristi.
REG. NIVELACIJA se koristi za vezivanje registratora u kojem će se kreirati automatske nivelacije po fakturi.
FR SCRIPT je prefiks FR skriptova koji će se koristiti za štampu faktura. Npr. prefiks N_ će pri korišćenju komande F11 aktivirati skript N_1107.FR3

Alt-E – Rad sa elektronskim fakturama (WingsNet i CRF).

Alt-W – Kopiranje avansnih faktura u clipboard. Sve otvorene avansne fakture se kopiraju u clipboard. NAPOMENA: komanda radi isključivo ako je na registratoru koji je definisan kao „avansne fakture“.

Alt-R – Učitavanje avansnih faktura iz clipboarda. Fakture se učitavaju u izvorni registrator, nebitno na kom reg. se nalazi kursor.