TABELA PO SEKTORIMA – Za selektovana konta se daje tabela salda konta po odgovarajućim sektorima.