Sve poreske stope koje se koriste u programu moraju se prvo upisati u ovu tabelu. Ona sadrži osnovne podatke o njima i kasnije se koristi kod obračuna poreza u pojedinačnim slučajevima. Kod upisa poreza i izmene, traži se lista poreza sa izabranog PFR i korisnik ima mogućnost da bira samo jednu od tih tarifa. Ukoliko PFR nije dostupan, korisnik dobija odgovarajuću poruku i dodavanje ili izmena poreskih stopa nije moguće.

Koriste se sledeće komande:

F2 – Upis novog poreza u evidenciju. Za svaki porez se upisuje skraćenica pomoću koje će se kasnije pozivati. Skraćenicu treba izabrati pogodno, zbog lakšeg korišćenja. Na primer, P20 ili PDV. U polje NAZIV POREZA upisuje se tekstualni opis poreza. PROCENAT je procenat poreza. U polju POREZ NA treba izabrati da li je porez na robu ili na usluge. U polje FISKALNA TARIFNA se unosi oznaka tarife po datoj tabeli:

A - Nije u PDV  (0%) - Nisu obveznici PDV
Đ - O-PDV      (20%) - Opšta stopa
E - P-PDV      (10%) - Posebna stopa
G - bez PDV     (0%) - Oslobođeni PDV

NAPOMENA: ESIR zaokružuje poreske stope dobijene od PFR na dve decimale. (*21) U polje KONTO upisujete konto na koji će se knižiiti taj porez. Polje Oslobođeno PDV služi za označavanje stope koja se primenjuje u slučaju oslobođenja plaćanja PDV. ESIR nikada ne koristi druge poreske stope osim onih dobijenih od PFR. (*22)

VAŽNO: Ukoliko firma radi sa poljoprivrednim proizvodima, onda može otvoriti porez od 8%, ali pri tom program ne dozvoljava izbor fiskalne tarife. Ovakav porez se koristi isključivo kod ulaznih kalkulacija i ne može se koristiti prilikom prodaje u ESIR.

F3 – Brisanje poreza iz tabele poreza. OPREZ: porez ne treba brisati ukoliko se koristi u nekom dokumentu programa.

F4 – Izmena podataka za porez.

F8 – Pregled poreskih tarifa koji se dobija iz izabranog PFR.

Ukoliko se koristi ESIR, koriste se isključivo poreske stope dobijene od PFR. Dodavanje ili izmena postojećih stopa se svodi na upis novih oznaka u ovu tabelu i učitavanje tarifa sa PFR. (*17)