Svi porezi koji se koriste u programu moraju se prvo upisati u ovu tabelu. Ona sadrži osnovne podatke o njima i kasnije se koristi kod obračuna poreza u pojedinačnim slučajevima.

F2 – Upis novog poreza u evidenciju. Za svaki poreza se upisuje skraćenica pomoću koje će se kasnije pozivati taj porez. Skraćenicu treba izabrati pogodno, zbog lakšeg korišćenja. Na primer, porez na usluge treba označiti sa PU ili U10. U polje NAZIV POREZA upisuje se tektualni opis poreza. PROCENAT je procenat poreza. U polju POREZ NA treba izabrati da li je porez na robu ili na usluge. U polje TARIFNA GRUPA se unosi oznaka poreza za fiskalne uređaje, po datoj tabeli:

A - Za firme van PDV-a
B - Za CG
G (P0) - Oslobodjeno PDV
Đ (P20) - Viša stopa
E (P10) - Niža stopa

UPLATNI RAČUN i KONTO su preostali podaci koji se unose za svaki porez.

F3 – Brisanje poreza iz tabele poreza. OPREZ: porez nikako ne treba brisati ukoliko se koristi u nekom dokumentu programa.

F4 – Izmena podataka za porez.