TABELA STANDARDNIH USLUGA

Usluge koje se često pojavljuju u dokumentima treba staviti u tabelu usluga kako bi se izbeglo višestruko prekucavanje. Za svaku uslugu se unose opis, oznaka, broj norma časova, porezi i iznos. Koriste se sledeće komande:

F2 – Upis nove stavke u tabelu

F3 – Brisanje usluge

F4 – Izmena usluge

F6 – Izmena vrednosti usluga prema vrednosti norma časa.