Svi ulazni dokumenti u jednom registratoru su određenog tipa. Kao ulazni dokument se evidentira otpremnica ili faktura dobavljača. Pri tome faktura ne mora biti samo roba/sirovine, već se može odnositi i na usluge (PTT, struja, …). Svaki dokument ima datum i broj na dokumentu dobavljača, „K“ označava da li je dokument negde proknjižen, a „√“ da li je po dokumentu urađena kalkulacija. U desnom prozoru se prikazuju ostali podaci po dokumentu: datum fakture, kalkulacije, dobavljač… Dostupne su sledeće komande:

Enter – Pregled stavki na ulaznom dokumentu i zadavanje serijskih brojeva.

F2 – Kreiranje ulaznog dokumenta.

F3 – Brisanje ulaznog dokumenta. Ukoliko je urađena kalkulacija, neće biti dozvoljeno brisanje ulaznog dokumenta. Ukoliko je ovo neophodno, treba prvo izbrisati kalkulaciju, pa onda izbrisati dokument.

F4 – Izmena ulaznog dokumenta. Za izmene dokumenta sa kalkulacijom važi prethodna napomena.

Ctrl-F4 – Pomeranje ulaznog dokumenta iz jednog u drugi registrator. NAPOMENA: pri tom treba imati u vidu da se ne menja broj kalkulacije.

F5, Shift-F5, Ctrl-F5 – Razne varijante štampanja ulaznog dokumenta.

Alt-F5 – Ulaz po carinskim tarifama

F6 – Unos broja fakture, datuma valute, datuma PDV, datuma knjiženja, carinske osnovice. Kada se faktura naknadno dobija, neophodno je upisati podatke o njenom broju, datumu i datumu valute. Ovom opcijom se upisuju ovi podaci, pri čemu se automatski menjaju i podaci upisani u karticu dobavljača. Carinska osnovica se koristi zbog pravilnog knjiženja u KUF – ako se zada osnovica, u KUF se knjiži zadata osnovica, a ne prava vrednost ulazne fakture. Pri tom se sve stavke obeležene kao „UVOZ“ anuliraju, tj. ne knjiže se u KUF.

Shift-F6 – Unos podataka za kontrolnik uvoza.

Alt-F6 – Štampanje naručenih i isporučenih količina po ulaznom dokumentu.

Ctrl-F6 – Rekapitulacija ulazne fakture po tipovima artikala.

F7 – Traženje dokumenta na osnovu dobavljača.

Shift-F7 – Traženje dokumenta na osnovu broja dokumenta, kalkulacije, fakture ili izjave.

F8 – Izrada kalkulacije po dokumentu.

Ctrl-F8 – Interni obračun PDV-a na osnovu ulazne fakture. Ukoliko ulazna faktura ima PDV pozicije 8b.* ili 8g.* ova komanda štampa interni obračun PDV-a.

F9 – Pregled kartice dobavljača.

Shift-F9 – Evidentiranje uplate dobavljaču. Pogodno ukoliko postoje gotovinske uplate.

Alt-F9 (ili „P“) – Kreiranje naloga za plaćanje. Ovom opcijom možete automatski kreirati nalog za uplatu dobavljaču.

F10 – Kreiranje internog dokumenta (ulaz) koji sravnjuje stanje po ulazu i realno primljeno. Pre ove opcije je neophodno da se prebroji primljena roba (komanda „Z“).

Ctrl-F10 – Pregled partnera.

Ctrl-F12 – Knjizenje ulazne fakture,upis pdv pozicije

Z – Zaključavanje ulaznog dokumenta. Ovom komandom se ulazni dokument „zaključava“ i posle toga je dozvoljeno samo gledanje dokumenta, a nije dozvoljena ni jedna izmena.

R – Ukoliko je u opcijama uključena provera bar-kodom, od korisnika traži da svaku stavku pojedinačno „označi“ bar kod čitačem. Više detalja o tome u posebnoj temi.

S – Storniranje tekuće kalkulacije. Kreira se novi dokument sa oznakom „S“ koji je identičan prethodnom, ali ima sve negativne količine. Da bi se uradio storno, neophodno je da kalkulacija bude urađena.

K – Knjiženje/brisanje naloga u GK za tekući dokument.

D – Knjiženje dokumenta u delovodnik. Ukoliko je dokument već proknjižen, ispisuje se upozorenje.

Alt-L – Štampanje nalepnica za artikle evidentirane u ulazu. Nalepnice se mogu štampati u više kolona, pri čemu se za svaki artikal na ulazu može štampati po jedna nalepnica ili onoliko kolika je ulazna količina. Podatak „Maksimalno“ ograničava maksimalan broj nalepnica. Ako je količina veća od toga, štampa se samo koliko je označeno.

Alt-W – Kopiranje ulazne fakture u clipboard.

Alt-R – Učitavanje ulazne fakture iz clipboarda.

Alt-F – Konverzija dokumenta po deviznom faktoru. Sve unete vrednosti se dele zadatim deviznim faktorom.

Alt-G – Konverzija dokumenta po deviznom faktoru u dinare. Sve unete vrednosti se množe zadatim deviznim faktorom.

Alt-E – Rad sa e-fakturama i nalozima za prijem.

Alt-P – Štampanje svih kalkulacija u zadatom intervalu.

Alt-O – Kontakti sa dobavljačem.

Ctrl-F1 – ID broj i knjiženje u GK

Shift-F1 – Selekcija prikaza knjiženja.