Evidencija usluga servisa. Svaka usluga ima svoju šifru, opis, broj predviđenih norma časova, cenu usluge, nabavnu cenu, tip usluge, vrsta usluge i program. Uneti podaci se kasnije mogu koristiti prilikom kreiranja servisnih naloga. U nalogu se unosi samo šifra usluge, a program povlači predviđen broj norma časova i jediničnu cenu (cena/broj časova). Norma časovi se unose po modelima. Komandom F9 se može izabrati modelni kod i posle toga se uneti podaci o norma časovima odnose na taj model. Ukoliko se ne unese modelni kod, popunjava se osnovna tabela koja se koristi ako nisu uneti podaci o modalnom kodu.

Svaka usluga može imati unet podatak o tipu usluge (na pr. „limarija“, „mehanika“…), vrsti usluge i programu („putnički program“, „teretni program“…). Ovo su opisni podaci koji se kasnije koriste u izveštajima. Ovi podaci se unose kroz komandu F10.

Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje nove usluge u tabeli. Za svaku uslugu se zadaje šifra, opis, opis drugi red, predviđena norma u časovima i ukupna cena usluge.

F3 – Brisanje usluge iz tabele

F4 – Izmena podataka u tabeli

F6 – Formiranje cene na osnovu cene norma časa. Zadavanjem nove cene norma časa program će automatski popuniti sve cene tako što se za svaku uslugu množi broj norma časova sa zadatom cenom norma časa.

Ctrl-F6 – Kopiranje usluga iz servisa u profakture/fakture.

F7 – Traženje usluge po šifri.

F9 – Zadavanje modelnog koda. Norma časovi se mogu zadavati i posebno po svakom modelnom kodu. Kada se ovom komandom unese modelni kod, ceo cenovnik se menja i prikazuju se vrednosti norma časova za taj modelni kod.

F10 – Podešavanje tabele tipova, vrsta i programa usluga.

Ctrl-F10 – Učitavanje tabele usluga iz Toyota šifarnika. Neophodno je spremiti datoteke USLSRB.TXT, DISCRMT.TXT i FRMGENM.TXT. Program prvo učitava sve stavke iz datoteke USLSRB.TXT (nazivi usluga na srpskom jeziku). Ukoliko ova tabela ne postoji, ide se na sledeći korak. Zatim iz DISCRMT.TXT učitava nazive na engleskom koji već nisu prethodno učitani. Na kraju se učitavaju norme za celu tabelu.

SPACE – Izbor sortiranja po nazivu ili po šifri.