Pregled artikala se može obaviti i korišćenjem posebno kreiranih tabela. Te tabele omogućavaju pregled artikala u izabranom magacinu kroz tabelu koju korisnik sam kreira. Može se kreirati proizvoljan broj takvih tabela, pri čemu se za svaku posebno zadaju naziv, kolone tabele i razni parametri prikaza. Za rad sa tabelama koriste se sledeće komande:

F2 – Kreiranje nove tabele. U polju NAZIV unosi se naziv tabele.

F3 – Brisanje tabele.

F4 – Izmena naziva tabele.

F6 – Kopiranje postojeće tabele.

Ctrl-F1 – ID broj tabele

Alt-R – Izmena oznake za „read-only“ tabele.

Enter – Izbor željene tabele.

Kada se izabere jedna od tabela, dobija se tabela artikala. Ova radna tabela se obično koristi za pregled količina i cena u listi artikala. Pogodna je za interaktivni pregled artikala prilikom obaveštavanja kupca o cenama i sl. Svi parametri koji se izaberu u radu (magacin, izbor vrsta artikala, …) se memorišu i automatski restauriraju prilikom sledećeg aktiviranja. Osim uobičajenih komandi za brzi pregled artikala, mogu se koristiti i sledeće komande:

Enter – Pregled količina artikla po svim magacinima. Isti efekat se dobija sa Alt-F10.

Enter – Atributi artikla (ukoliko je uključena odgovarajuća opcija).

Tab – Označavanje/skidanje oznake sa artikla. Oznake se čuvaju posebno za svaku tabelu i ostaju i posle izlaska iz tabele.

Ctrl-Tab – Brisanje svih oznaka.

Ctrl-Levo, Ctrl-Desno – Pomeranje kolone levo ili desno

Alt-Levo , Alt-Desno – Podešavanje širine kolone.

Ctrl-Dole – resetovanje prikaza (neophodno je da se izađe iz tabele).

F2 – Kreiranje nove kolone. Pomoću ponuđenih promenljivih kreira se formula koja se koristi za računanje kolone. Ova kolona se dodaje kao poslednja kolona u prikazu.

Shift-F2 – Upis novog artikla u evidenciju.

F3 – Brisanje kolone.

F4 – Izmena postojeće kolone.

Shift-F4 – Kreiranje nove kolone koja predstavlja jedan od cenovnika.

F5 – Štampanje spiska artikala. Štampa se tabela prikazana na ekranu. Pri tome se može birati da li će se štampati svi artikli, označeni ili neoznačeni.

Shift-F5 – Pregled ulaza i izlaza po tekućem artiklu.

Alt-F5 – Štampanje tabele po vrstama.

Ctrl-F5 – Štampanje kartice artikla.

F7 – Selekcija artikala.

Ctrl-F7 – Izmena selekcije artikala.

Shift-F7 – Traženje artikla po delimičnim podacima.

Alt-F7 – Funkcijski tasteri za traženje.

F8 – Pregled detalja vezanih za artikal.

Alt-F8 – Provera kartica artikala.

F9 – Pregled ulaza izabranog artikla.

Ctrl-F10 – Pregled tabele partnera. Iz ove tabele mogu se dobiti podaci o partneru (Tab) koji se mogu izmeniti (F4), iznos njegovog duga ili kartica (F9), a može se i upisati gotovinska uplata kupca (F8). Ukoliko se evidentira uplata za dobavljača, podrazumeva se da se plaća dobavljaču. Ukoliko partner ne pripada ni kupcima ni dobavljačima, traži se posebno dugovna i potražna strana stavke. Komanda F7 služi za traženje partnera po delimičnim podacima.

F10 – Izbor magacina.

Alt-P – Pregled i izmena napomene vezane za svaki artikal.

Ctrl-P – Štampanje napomene vezane za svaki artikal.

Alt-F – Izdvajanje artikala po logičkom uslovu. Treba zadati neki logički uslov, pri čemu će svi artikli koji zadovoljavaju postavljeni uslov biti označeni.

Alt-L – Štampanje nalepnica za artikle.