TESTIRANJE BAZE PODATAKA

Program u radu koristi bazu podataka. U bazi podataka su smešteni svi podaci sa kojima radite: artikli, količine, dokumenti itd. Postoje određena pravila koja se poštuju prilikom upisa podataka u bazu. Na primer, nije dozvoljeno da unesete predračun ukoliko nije unet odgovarajući kupac. U normalnim okolnostima program uvek proverava unete podatke i ne dozvoljava unos pogrešnih podataka. Međutim, ukoliko dođe do neregularnih situacija (nestanak struje, kvar računara, resetovanje računara u toku rada, … ) podaci u bazi podataka mogu se oštetiti. Opcija TESTIRANJE BAZE služi za otkrivanje grešaka koje su nastala u radu. Na žalost, nije moguće otkrivanje baš svih grešaka, tako da ovaj test ima ograničenu primenu. Ipak, veoma je preporučljivo startovati ga posle svake neregularne situacije. Ukoliko test otkrije neke greške, odmah kontaktirajte Wings. Neke greške se opravljaju i automatski, ukoliko uključite odgovarajuću opciju. Veoma je važno da pre testiranja baze uradite kompletan backup programa! Osim toga, test baze se NE SME RADITI ukoliko rečnik podataka ne odgovara tekućim podacima (verzija nije usklađena sa tekućom).

Pre testiranja se biraju razne opcije:

AUTOMATSKI OPORAVAK TABELA – ako postoje oštećene tabele, od korisnika se traži da potvrdi oporavak tabele. Popravlja se zaglavlje tabele i može se normalno nastaviti rad.

TESTIRANJE SADRŽAJA TABELA – da li treba testirati pojedinačno sadržaj svake tabele. Testiraju se svi slogovi tabele, uključujućši i one koji su označeni za brisanje.

BRISANJE OŠTEĆENIH SLOGOVA – ukoliko se otkriju oštećeni slogovi, automatski se markiraju za brisanje. Da bi se ovi slogovi zaista uklonili iz baze, neophodno je posle testa uraditi pakovanje baze podataka.

TESTIRANJE KLJUČEVA – da li treba testirati ključ svake tabele. Proverava se da li je ključ jedinstven za svaki slog i da li je dobar interni brojač ključeva.

TEST LOGIČKE ISPRAVNOSTI – Ovde se testira logička ispravnost baze podataka. Na primer, da li u tabeli artikala postoji artikal na koji se poziva tabela izlaza.

NAPOMENA: U višekorisničkom okruženju ova opcija se može koristiti samo kada niko drugi ne radi na sistemu.

IZVEŠTAJ O GREŠKAMA:

TABELA/999 NULA KLJUČ 0 – Tabela ima u polju koje je definisano kao ključ vrednost nula.

TABELA/999 DUPLI KLJUČ 1234 – U tabeli se ključ 1234 dva puta ponavlja.

TABELA/999 NIJE DOBAR INTERNI BROJAČ! – Interni brojač tabela TABELA je pokvaren i treba ga popraviti.