Svi artikli mogu se podeliti na određene kategorije ili tipove. Ovu podelu ne treba mešati sa „vrstama artikala“ koja nezavisno deli artikle po komercijalnim kriterijumima. Podela po tipovima određuje način kasnijeg knjiženja i obrade u programu. Ukoliko korisnik ne unese svoju podelu koristi se sistemska podela na Robu, Usluge, Kartice, … Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje novog tipa. Važno je da prvi znak novog tipa bude slovo ili neki simbol različit od broja i da bude različito od ostalih tipova, jer se to koristi za prepoznavanje tipa. Slova R i U su rezervisana za „robu“ i „usluge“ pa nije preporučljivo da se koriste za ostale namene.

F3 – Brisanje tipa

F4 – Izmena tipa

„+“/“-„ – Pomeranje stavke na gore ili dole