Korišćenjem ove opcije se zadaju tipovi izlaznih dokumenata: profakture i fakture. Tipovi se obično koriste za različite načine oporezivanja dokumenata, ali mogu se koristiti i za druge namene. Na primer, za odvajanje dokumenata koji se različito knjiže, imaju različite napomene i slično.

F2 – Kreiranje novog tipa dokumenta. Prvo treba uneti kratku oznaku na osnovu koje će se određivati tip dokumenta. Ova oznaka ne moze sadrzati prazna mesta u nazivu. U nastavku slede naziv i opis tipa. U polje POREZ NA IZNOS upisuju se oznake poreza koje treba izračunati na ukupan iznos fakture. Na primer, ako je vrednost robe na fakturi 100 dinara, i ako se zada računanje poreza na promet od 20 procenata, biće izračunat porez od 20 dinara. Sledeće polje se odnosi na način računanja poreza: ako se zada da je porez OBRAČUNAT, onda se računa na opisani način. Ako se zada UKALKULISAN, onda će se iznos poreza računati preračunatom stopom od ukupnog iznosa. Polje POREZ NA RAZLIKU se odnosi na poreze koji se računaju na razliku u ceni. Sledeće polje takođe označava da li se računa na ukupan iznos razlike ili se koristi preračunata stopa. Ukoliko nema poreza na bilo kojoj od ove dve stavke, treba upisati „0“. Polje PRIKAZUJE SE predstavlja filter za sve obračunate poreze. Na primer, kod dalje prodaje se računa porez na razliku u ceni, ali se ne prikazuje. Međutim, kod krajnjeg korisnika porezi od 20 i 3 posto se prikazuju, pa njihove oznake treba staviti u ovo polje. Ovde je moguće staviti oznaku „**“ koja označava da se prikažu svi obračunati porezi, što je pogodno u slučaju da je lista poreza veća. POREZ NA USLUGE je polje u koje se upisuju oznake poreza koji se nude kod upisa usluge.

NUDI SE POREZ je polje sa oznakama poreza koji će se nuditi kod svake nove stavke u dokumentu. Ovo se koristi ako se porezi posebno zadaju za svaku stavku (različito tarifiranje artikala na fakturi). POREZ IZ ARTIKALA se odnosi na automatski prenos poreza iz tabele artikala. Koristi se kada svaki artikal ima poseban način oporezivanja.

NUDE SE CENE je opcija kojom se reguliše koje će se cene nuditi prilikom unosa stavki fakture. Mogu se izabrati prodajne, nabavne, referentne ili cene iz posebnog cenovnika. U poslednjem slučaju treba izabrati i 0cenovnik iz koga će biti uzete cene. Opcija DEVIZNI FAKTOR se koristi za devizne fakture na kojima treba cenu iz cenovnika množiti deviznim faktorom.

AKCIZNI DOKUMENT uključuje opciju za rad sa akciznim proizvodima: cene se iskazuju bez akcize, a rabat se računa na cene bez akcize. Postoji i posebna opcija „Bez akcize“ koja se koristi u slučajevima kad se radi izvoz akc.proizvoda i tada se cene iskazuju bez akcize.

POPUSTI SE NE UČITAVAJU se koristi kad je potrebno da se u dokument ne učitaju popusti definisani na kupcu.

GENERISANJE RATA je opcija koja omogućava da se na osnovu unetih rokova plaćanja po svakom artiklu generiše više stavki sa raznim valutama u kartici kupca.

Opcija TIP FAKTURE označava način knjiženja fakture u knjizi izdatih računa. U zavisnosti od izabranog tipa, sve fakture tog tipa se knjiže u određenim kolonama knjige izdatih računa. Poseban tip je „Poklon“ koji označava da se roba ne naplaćuje, nego se poklanja korisniku bez naknade. U tom slučaju se menja podrazumevani način obračuna, pa se PDV ne računa na prodajnu vrednost (u ovim slučajevima se prodajna vrednost stavlja na nulu), nego na nabavnu vrednost.
Objašnjenje za ino fakture sa mešanim uslugama:

Evidencija izvoznih faktura sa više vrsta usluga se postavlja na sledeći način:

1. Otvori se tip dokumenta IZVOZ u kome su svi porezi „0“, a za tip fakture se bira „Mešana ino
faktura“.

2. Kod unosa usluga se za sve usluge stavlja porez 0, osim za one na koje postoji pravo odbitka, za
njih se stavlja P0.

3. Kod generisanja KIF, sve stavke sa oznakom P0 idu u kolonu „SA PRAVOM ODBITKA“.

PDV POZICIJA – Ovde se upisuju PDV pozicije za knjiženje u KIF. Prvo polje se primenjuje kada je u pitanju obična faktura. Drugo polje se koristi kad je u pitanju knjižno zaduženje (faktura u registratoru „Knjižna pisma“), a treće je PDV pozicija za knjižno razduženje. Izmenom ovih polje možete podesiti knjiženje svakog dokumenta. Ukoliko su u pitanju klasične VP fakture, možete ostaviti prazna ova polja. Tada se fakture knjiže na poziciju 3.2, knjižna zaduženja na 3.5, a razduženja na 3.6.

F3 – Brisanje tipa dokumenta. UPOZORENJE: tip dokumenta ne treba brisati ako je iskorišćen u nekom dokumentu. Ta provera se ne vrši!

F4 – Izmena podataka za tip dokumenta. Ukoliko se izmeni šifra – oznaka tipa dokumenta, automatski se menjaju i odgovarajuća pravila u okviru glavne knjige.

F5 – Kopiranje tipa dokumenta. Kopiraju se svi podaci, uključujući i sva pripadajuća pravila iz glavne knjige. Novi tip dokumenta automatski dobija brojčanu oznaku, koja se može promeniti u proizvoljan niz simbola.

F6 – Kopiranje napomena za tip dokumenta. Ovom komandom se sve napomene za izabrani tip kopiraju u bafer, a zatim se sa Shift-F6 kopiraju u novoizabrani dokument.

F9 – Napomene za profakture, otpremnice i fakture. Za svaki tip dokumenta se mogu zadati posebne napomene koje će se pojavljivati inicijalno u novim dokumentima. Pri zadavanju napomene, mogu se koristiti specijalne oznake prikazane u gornjem delu ekrana (, …).