TIPOVI I VRSTE USLUGA U SERVISU

Ova opcija služi da se napravi podela svih usluga po tri nezavisna kriterijuma:

– TIP USLUGE
– VRSTA USLUGE
– PROGRAM

Za svaki tip se mogu uneti željene stavke komandama F2, F3 i F4, a komandama + i – se stavke mogu pomerati dole i gore. Svaka stavka mora da ima različit simbola na početku.