TIPOVI PARTNERA

Svi poslovni partneri se mogu podeliti u posebne grupe. Tako kupci čine jednu takvu grupu, dobavljači drugu, itd. Korisnik može slobodno da formira svoje grupe, kako bi kasnije lakše pratio promet na nivou svake grupe. Kupci ili dobavljači mogu imati i više grupa. Na primer, Domaći kupci, Ino kupci, … U sistemskim opcijama se podešava koje se oznake tretiraju kao kupci, koje kao dobavljači i slično. Takođe, svakom tipu partnera se mogu dodeliti parametri koji se učitavaju, kao i konto za knjiženje.

F2 – Kreiranje nove klase partnera. U polje oznaka treba uneti jedan simbol, opis je opis grupe, konto je konto za knjiženje, a elementi su parametri koji se učitavaju za svakog partnera iz te grupe. Ukoliko se uključi opcija „devizni račun“, bira se valuta i sve kartice sa ovom oznakom se tretiraju kao devizne.

F3 – Brisanje grupe, samo ako nema partnera sa tom oznakom.

F4 – Izmena parametara grupe.

F10 – Rabatne klase partnera

ENTER – Pregled partnera izabrane grupe.

Alt-U – Definisanje prava pristupa određenoj klasi partnera.