TIPOVI PAZARA

Korišćenjem ove opcije se definišu tipovi pazara koji se javljaju (gotovina, čekovi, …). Pri tom se koriste standardne komande za unos stavki (F2, F3, F4), a komandama „+“ i „-“ se može podešavati redosled stavki. Unose se sledeći podaci:

– Tip pazara služi za pazare posebne namene. Na primer, pazar koji predstavlja virmanske uplate se obeležava slovom „V“.

– Parametar KASA se koristi ako fiskalni uređaj podržava tipove plaćanja koji ne odgovaraju definisanim tipovima pazara – ako se ovaj parametar unese, uređaju se šalje ova dodatna definicija.

– Parametar AUTO RAZDUŽENJE određuje da li pazar u toj valuti treba automatski razduživati u bivšoj trgovačkoj knjizi, odnosno MP KEPU. U novu MP KEP ne idu uplate.

– Konto je konto na koji će se pazar knjižiti.

– Blagajna je opcija koja omogućava da se izabere blagajna u koju se uplaćuje novac određenog tipa.