Svi nalozi se razvrstavaju po transportnim regionima i kreiraju se nalozi za isporuku. VAŽNO: da bi nalozi (otpremnice) ušle u spisak za transport, potrebno je ispuniti nekoliko uslova:

– otpremnica mora biti realizovana ili označena, ako je uključena „kontrola“.

– na izabranom načinu isporuke mora biti označena opcija „transport“. Ako je greškom izabrana opcija koja ne podrazumeva transport na fakturi, pa se naknadno izmeni u način isporuke sa transportom, to se NEĆE odraziti na otpremnicu. Proverite da li na odgovarajućoj otpremnici iza broja stoji praznina. Ako umesto praznine stoji minus („-„), izabran je način isporuke bez transporta.

– Odgovarajući kupac, odnosno njegov objekat mora imati oznaku transportnog regiona.

ENTER – Pregled stavki naloga za isporuku. Za svaku stavku se može videti sadržaj komandom F5 ili ENTER. Redosled stavki se može menjati komandama + i -.

F2 – Svi otvoreni nalozi koji su označeni za isporuku se prvo razvrstavaju po transportnim regionima. Ispisuje se spisak regiona, sa brojem naloga po svakom regionu. Izborom regiona se dobija pregled naloga po tom regionu. Komandom SPACE se selektuje/desektuje nalog za isporuku, a komanda F2 selektuje sve naloge u tekućem regionu. Komanda F3 briše selekciju sa svih naloga. Komanda F5 ili Enter daje pregled stavki naloga, kao i kompletan istorijat od kreiranja do isporuke naloga. Na kraju se komandom F6 zadaje vozač i vozilo, čime je kreiran nalog za isporuku.

F5 – Štampanje naloga za isporuku. Moguć je izbor i štampanje svih stavki, samo isporučenih i samo neisporučenih.

Shift-F5 – Pregled svih naloga za isporuku

Ctrl-F5 – Statistika broja naloga

Alt-F5 – Štampanje svih artikala na jednom nalogu za isporuku

F8 – Zaključenje naloga. Nudi se spisak svih naloga odakle se selektuju nalozi koji su isporučeni. Zaključenje se obavlja komandom F8.

F9 – Realizacija svih nerealizovanih naloga po isporuci.

Ctrl-F9 – Realizacija povraćaja ambalaže i zaključenje isporuke.

F10 – Realizacija naloga za otpremu preko bar-koda.