TRAŽENJE PARTNERA

Ova opcija služi za nalaženje i izbor partnera iz datog spiska. Svi partneri su poređani po abecedi i omogućeno je „brzo traženje“ po nazivu firme. U statusnoj liniji se prikazuju dodatni podaci o svakom partnera (žiro račun, adresa, …) koji su izabrani u ogovarajućoj opciji.

Ako se prilikom unosa naziva partnera unese samo početni deo partnera (na primer, „BEO“ ispisuje se meni sa spiskom svih partnera čiji naziv počinje sa „BEO“. Ako se umesto naziva unese „*BEO“, daje se meni sa svim partnerima koji bilo gde u podacima imaju string „BEO“.

Ukoliko se za naziv partnera unese PIB, program pokušava da nađe partnera sa zadaim PIB-om u bazi i ako ga nađe, uzima njegpve podatke. Ako PIB ne pstoji u bazi, program pokušava da pronađe podatke za partnera u Wings bazi na Internetu i nudi upis novog partnera sa svim podacima.

Dostupne su i sledeće komande:

Alt-P, Tab – Kada se izabere željeni partner, pritiskom na ovaj taster dobijaju se detaljni podaci o partneru.

F2 – Kreiranje novog partnera.

F4 – Komandom F4 se može izmeniti bilo koji podatak izabranog partnera.

F7 – Traženje partnera po nepotpunim podacima, na primer, po broju računa, adresi, osobi za kontakt i slično.

F10 – služi za izdvajanje jedne grupe partnera – kupaca ili dobavljača.

Alt-G – Učitavanje podataka o partneru sa sajta NBS na osnovu zadatih parametara.

Alt-I – Učitavanje tekućih podataka za parnera sa sajta NBS. Na osnovu PIB-a partnera učitavaju se podaci o trenutnom statusu svih računa za tekućeg partnera.

Alt-T – Učitavanje tekućih računa za partnera sa sajta NBS.