UGOSTITELJSKA KASA – KONOBARI

Ovo je osnovni meni ugostiteljske kase. Kao prvu operaciju konobar se predstavlja, odnosno bira iz tabele svoje ime. Izbor se može obaviti i pritiskom na dodeljeno slovo, tzv. oznaku. Osim toga, mogu se koristiti i sledeće komande:

F3 – Brisanje trake za određeni period. Svi računi se memorišu na jedinstvenoj traci, a ova komanda dovoljava brisanje starih računa u zadatom periodu. Brišu se svi računi kojima početak smene upada u zadati vremenski period.

F4 – Pregled i pretraživanje tabele kupaca.

F5 – Pregled rada izabranog konobara u određenoj smeni. Ukoliko u smeni postoje nadovršeni računi, izdaje se odgovarajuće upozorenje. Daje se spisak računa po stolovima, sa iznosima i ukupnim zbirom. Računi na kojima postoje izbrisane stavke su posebno označeni simbolom „*“. Otvoreni računi su označeni oznakom „(o)“.

Shift-F5 – Pregled rada izabranog konobara sa nešto više podataka.

Ctrl-F5 – Pregled rada svih konobara u jednoj smeni.

Ctrl-F8 – Razne operacije sa fiskalnim uređajem.

F9 – Zaključenje smene. Zatvara se smena i štampa se rekapitulacija pazara po konobarima. Smena se može zatvoriti samo ako su svi računi zatvoreni. Rezultat zatvaranja smene je poseban interni nalog koji skida sa stanja sirovine, a dodaje koičinu proizvedenih. Posebna sis.opcija reguliše da li će kod zakljuenja bit realizovano ovo ili proizvodni nalog (slično komadansi F9 u EMP).

Shift-F9 – Pregled pazara po konobarima.

F10 – Razni izveštaji.

– ŠANK LISTA – Za zadati period se daje zakonski obrazac „List dnevnog prometa“.

– PRODATI PROIZVODI – Spisak prodatih proizvoda u zadatom periodu.

– UTROŠENE SIROVINE – Za prodate artikle na osnovu normativa daje pregled utrošenih sirovina.

– STVARNO UTROŠENE SIROVINE – Slično kao prethodni izveštaj, ali se izveštaj ne dobija na osnovu normativa, već na osnovu realne potrošnje. Na primer, sama proizvodnja je mogla da se obavi i prethodnog dana.

– KUPLJENE SIROVINE – Pregled kupljenih/nabavljenih sirovina

– SPECIFIKACIJA PAZARA – Za zadati period daje specifikaciju primljenog pazara.

– ZBIRNI PREGLED – Daje presek nabavke i utroška sirovina i gotovih proizvoda sa stanjima.

Ctrl-F10 – Podešavanje raznih opcija za kasu

Alt-F10 – Podešavanje opcija za prikaz i štampu.