ULAZ I PROVERA BAR-KOD ČITAČEM

Ukoliko želite da bar-kod čitačem proveravate unete količine, treba raditi na sledeći način:

– Ostalo/Sis.opcije/Pod.programa/Ulazne fakture/Sravnjivanje ulaza – uključiti, a u nastavku upisati prefiks reg.internih naloga za sravnjenje.

– U istom meniju uključiti opciju Bar kod kod realizacije otpremnica.

– Napravi se standardni ulazni dokument, po podacima kako je na fakturi iskazao dobavljač.

– Zaključi se dokument komandom „Z“. Dobija se uporedni pregled stavki po ulaznom dokumentu. Sada treba uneti stavke koje su stvarno stigle, odnosno prebrojane. To se može raditi direktnim unosom količina, ali je bolje da se to radi ručnim bar-kod čitačem ili prenosnim terminalom, posle čega se komandom Alt-B učitavaju podaci. Rezultat je da se u koloni EVIDENTIRANO upiše realna primljena količina.

– Komandom F10 se utvrđuje razlika između fakturisanih i primljenih količina, a program automatski u registratoru int.naloga upisuje razliku. Time se zalihe svode na realnu količinu, a u karticu dobavljač je upisano pravo zaduženje (po njegovoj fakturi).