ULAZNE FAKTURE PO SEKTORIMA – Ovaj izveštaj za izabrane registratore daje po sektorima speciikaciju ulaznih faktura.