Sve ulazne fakture se dele po registratorima. Podela može biti proizvoljna, ali treba imati u vidu da li su fakture domaće ili devizne, da li su ulazi u maloprodaju, magacin robe ili sirovina, jer se za svaki ovaj tip pravi posebna kalkulacija.

Za svaki registrator ulaznih faktura se unosi naziv i oznaka registratora, tip može biti VELEPRODAJA, MALOPRODAJA, SIROVINE, PROIZV.MP, OSNOVNA SR., KOMISION MP, NAB.CENE VP, AKCIZNA ROB, B-KOMIS.VP, TROŠKOVI, R-POVRAĆAJ i L-MP POVRAT. R-POVRAĆAJ se koristi za vraćanje robe dobavljačima iz veleprodaje, a L-MP POVRAT za vraćanje robe dobavljačima iz maloprodaje. Poseban tip je 0-AVANSI koji služi za evidentiranje datih avansa.

Polje DINARSKI/DEVIZNI označava da li su ulazni dokumenti devizni ili dinarski. Ukoliko se izabere dinarski, svaki dokument se u kartice partnera knjiži kao dinarska vrednost, a za kurs se upisuje DEV.FAKTOR. Ukoliko se izabere DEV tip, koristi se polje KURS za preračun u devizni iznos.

Prefiks se koristi kod generisanja kartica artikala. Za svaki registrator se može podesiti i magacin u koji će ulaziti artikli.

Opcija KNJIŽENJE označava automatsko knjiženje stavki u analitičke kartice dobavljača.

Parametar DEVIZNO KNJIŽENJE određuje da se vrednost knjiži na dobavljača u deviznom iznosu, na primer, ukoliko se radi o inodobavljaču.

Ukoliko se koristi knjiženje u GK sa strane dokumenata, u REGISTRATOR GK treba upisati šifru odgovarajućeg registratora.

Opcija POTVRDA PDV-A označava da se mora uneti datum u polje za datum PDV-a, inače se dokument neće knjižiti u KUF.

Opcija REG.ZA AUTO NIVELACIJE se koristi za podešavanje auto nivelacija. Ako se ovde izabere neki registrator, svaki ulaz (kalkulacija) će automatski generisati i odgovarajuću nivelaciju prethodnih zaliha na tekuće nove cene. VAŽNA NAPOMENA: da bi opcija radila kako treba NEOPHODNO je da stanje zaliha bude ažurno. U suprotnom nivelacije neće biti ispravne. Prilikom brisanja kalkulacije, briše se i odgovarajuća nivelacija. Za svaki registartor se može vezati određeni cenovnik koji će se koristiti za formiranje prodajnih cena.

Pritiskom na Enter dobijaju se dokumenta u izabranom registratoru.

F2 – Kreiranje novog registratora ulaznih faktura. Za svaki registrator treba uneti oznaku, naziv, tip (na osnovu koga se određuje kalkulacija – sirovine, roba, …), da li su ulazi dinarski ili devizni, prefiks za knjiženje u karticama i magacin koji će se nuditi u ulaznim dokumentima. Opciono se može zadati i podrazumevani status partnera koji se nude prilikom izbora dobavljača.

F3 – Brisanje registratora ulaznih faktura. Registrator se može izbrisati samo ako u njemu nema dokumenata.

F4 – Izmena podataka o registratoru. Unose se isti podaci kao i kod kreiranja registratora.

– Pomeranje registratora na gore

+ – Pomeranje registratora na dole