UNOS PROIZVODNOG NALOGA

Za svaki proizvodni radni nalog unose se određeni podaci. Prvo se unosi broj naloga, zatim OPIS koji je proizvoljan niz simbola i može se koristiti u različite svrhe. DATUM je datum kreiranja proizvodnog naloga. NARUDŽBINA ZA je naziv kupca koji je naručio određene artikle. DIMENZIJE su oznake odgovarajućih mesta za koja se vezuje dokument. CENOVNIK je opcioni cenovnik gotovih proizvoda, RADNIH SATI je broj utrošenih radnih sati po radnom nalogu (koristi se kasnije kod raspodele). NORMA PO SATU je broj komada gotovih proizvoda koji se može proizvesti po radnom satu mašine (podrazumeva se da je na nalogu zadat samo jedan proizvod).

PROIZVODNI MAGACIN je šifra magacina koji je definisan kao interni magacin proizvodnje u toku. Ako se uključi opcija PRENOS IZ, na osnovu radnog naloga se automatski kreira interni prenos iz magacina sirovina u magacin proizvodnje u toku. U nastavku treba uneti šifru magacina sirovina. Opcija PRENOS U označava da će se automatski generisati nalog za prenos gotovih proizvoda iz magacina proizvodnje u toku u magacin gotovih proizvoda. Slično treba zadati šifru magacina gotovih proizvoda. PROIZVEDENO je spisak proizvedenih gotovih proizvoda. UTROŠEN MATERIJAL je spisak utrošenog materijala, a OSTALI TROŠKOVI su materijalni troškovi koji se direktno ukalkulisavaju u cenu gotovog proizvoda. NAPOMENE su razne napomene.

Ukoliko se uključi generisanje trebovanja / otpremnice gotovih proizvoda, u odgovarajućim registratorima internih naloga će se pojaviti generisani nalozi za prenos. Ovi nalozi se ne razlikuju od običnih naloga, ali se ne mogu menjati i brisati. Ako se menja ili briše originalni nalog, onda se menjaju i ovi generisani nalozi.