UNOŠENJE NALOGA ZA KNJIŽENJE

Maska za unos naloga za knjiženje sadrži osnovne podatke vezane za svaki nalog.

DATUM je datum pod kojim se knjiži nalog. NALOG je broj naloga. Uvek se nudi prvi sledeći broj definisan u tekućem registratoru. Ukoliko je potrebno, ovaj brojač se može promeniti.
POČETNO STANJE je indikator da li je nalog početno stanje.
0STAVKE NALOGA su stavke naloga za knjiženje.
NAPOMENA je proizvoljan tekst.
UPIS NA KONTA je indikator koji reguliše da li će nalog biti odmah upisan na konta. Ako se ova opcija isključi, nalog postoji, ali njegove stavke nisu vidljive u karticama glavne knjige. Ako se uključi, sve stavke će biti na odgovarajućim karticama.
SINTETIKA je opcija kojom se reguliše način knjiženja naloga. Ukoliko je ova opcija isključena, svaka stavka naloga se knjiži pojedinačno na odgovarajući konto. Ukoliko se opcija uključi, i postoji više knjiženja na jedan konto, sva ta knjiženja se sabiraju i knjiže kao JEDNA stavka u glavnu knjigu. Bez obzira na to, nalog se može odštampati sa „sabranim“ stavkama ili bez.