Za svaki izvod se unose sve stavke: podaci o uplatama kupaca, isplate dobavljačima i slično. Kada se unesu sve stavke, saldo u donjem delu ekrana se sravnjuje sa zbirnim saldom koji je unet u zaglavlju izvoda: tada zbir unetih stavki gubi crvenu boju, koja predstavlja indikator da nešto nije korektno uneto. Ukoliko se tada pokuša izlaz, program ispisuje poruku o nekorektno unetim podacima („NE SLAŽU SE UPLATE I ISPLATE“).

Nove stavke izvoda se upisuju komandom F2 ili SPACE. Prvo se unosi podatak da li stavka ide u običnu ili avansnu karticu (obe se automatski otvaraju za svakog partnera). Zatim se unosi naziv partnera na koga se stavka odnosi. Pri unosu partnera važe uobičajene komande: pritiskom na taster Enter dobija se abecedni spisak svih partnera iz koga se brzim traženjem može pronaći željeni. Ukoliko se unese naziv nepostojećeg partnera, nudi se upis novog partnera u evidenciju. DOKUMENT je oznaka dokumenta na koji se stavka odnosi. Ovo je obično tzv. „poziv na broj“ koji se pojavljuje u poslednjoj koloni izvoda SPP. Svrha ovog broja je da se odredi veza stavke i odgovarajuće protivstavke u kartici partnera. Na primer, ako je izdata faktura 120 kupcu, onda će na kartici postojati stavka sa brojem dokumenta F-120. Kada kupac uplati iznos za tu fakturu, na izvodu se pojavljuje uplata i kod nje treba takođe uneti oznaku F-120 kako bi se ove dve stavke „zatvorile“. Ukoliko nije poznat dokument po kome se vrši zatvaranje, treba izbrisati oznaku „-“ i pritisnuti Enter, čime se dobija kartica izabranog partnera. Iz kartice se zatim bira odgovarajuća stavka. U DUGUJE/POTRAŽUJE unosi se dugovni ili potražni iznos. NAPOMENA je proizvoljan komentar, a SEKTOR i PROJEKAT je oznaka sektora i projekta na koje se odnosi uneta stavka. KEPU OZNAKA je oznaka koja se koristi kod selektivnog prenosa stavki u KEPU. KONTO je opciona oznaka konta na koji se knjiži tekuća stavka. AVANS je oznaka koja se koristi za označavanje avansnih uplata.

Ukoliko se unos počne komandom Shift-F2, sledeća stavka izvoda se nudi za upis automatski.

Unete stavke se mogu izbrisati tasterom F3 ili izmeniti tasterom F4.

Taster F6 služi za kopiranje izabrane stavke. Komanda F6 služi za automatsko dodavanje nove stavke koja je kopija prethodne. Komanda Sh-F6 kontinualno kopira prethodno unetu stavku.

F7 služi za traženje stavke na osnovu naziva partnera, broja dokumenta, napomene ili iznosa (iznos se mora uneti tačno kao što piše u tabeli). Unosi se deo teksta koji se traži i kursor se pomera na prvu stavku koja zadovoljava uslov. Ukoliko ima više stavki, Shift-F7 nastavlja traženje.

Ctrl-F7 pomera kursor na prvu otvorenu stavku.

Tasterom F9 se dobija spisak izdatih profaktura.

Tasterom Ctrl-F10 se dobija tabela partnera.

Alt-A – Pregled menica po izabranom partneru.