UPIS I IZMENA VRSTE ARTIKLA

Prilikom upisa vrste artikla zadaju se osnovni podaci za svaku vrstu, dok operacija izmene služi za njihovu kasniju izmenu. Za svaku vrstu se unose sledeći podaci:

VRSTA/PODVRSTA – Da li je grupa artikala VRSTA (osnovni nivo) ili će biti PODVRSTA koja se nalazi u okviru neke VRSTE.

NAZIV – Naziv grupe.

SKRAĆENI NAZIV – Skraćeni naziv grupe artikala. Koristi se u analizi.

SKRAĆENICA – Skraćenica izabrane grupe.

NEMA ARTIKALA – Podatak kojim se precizira da li artikli mogu da se vezuju za tekuću VRSTU, ili samo za PODVRSTU koja se nalazi u toj VRSTI.

OBRAZAC ZA NAZIV – Ovim parametrom se može odrediti šablon za naziv svih artikala iz neke grupe. Time se dobijaju nazivi artikala sa identično formatiranim poljima. Na primer, ako za obrazac zadate:

PASTA XXXX

pri kreiranju novog artikla iz ove grupe kao naziv biće ponuđen upravo ovaj šablon. Sada umesto XXXX treba otkucati proizvoljni deo naziva.

OBRAZAC ZA ŠIFRU – Ovim parametrom se slično kao za naziv, može zadati i naziv za šifru. Međutim, ovaj parametar ima i dodatnu mogućnost: korišćenje delova naziva za kreiranje šifre. Na primer, ako se za obrazac šifre zada:

SIF <4>/<6>

onda će šifra biti kreirana tako što će izraze u zagradama zameniti četvrti i šesti simbol u nazivu artikla.

SEKTOR – Za svaku vrstu se proizvoljno može zadati sektor firme, na osnovu čega se kompletan lager deli po sektorima.

SPECIFIKACIJA –  Daje nam mogućnost za definisanje obrasca za naziv artikla.

TIP ARTIKLA – Proizvoljno se može zadati tip artikla koji će se automatski dodeljivati artiklima iz te vrste.