VIRMANI

Program omogućava jednostavno i efikasno štampanje virmana. Moguće je napraviti tipske virmane, a kasnije menjati samo određene podatke po potrebi. Aktiviranjem ove opcije se dobija spisak postojećih obrazaca za virmane i mogu se koristiti sledeše komande:

F2 – Kreiranje novog virmana. Prvo treba zadati ime virmana, na osnovu koga ćete kasnije znati njegov sadržaj. Zatim se popunjavaju ostali podaci na standardan način. Pri tome se može koristiti komanda F7 koja daje spisak partnera iz evidencije i automatski popunjava polje U KORIST RAČUNA i ŽIRO RAČUN.

F3 – Brisanje postojećeg virmana.

F4 – Izmena virmana. Ista komanda se dobija tasterom Enter.

F5 – Štampanje virmana. Ista komanda se može dobiti i za vreme popunjavanja virmana.

Shift-F5 – Kopiranje virmana u HSFormular

F6 – Kopiranje postojećeg virmana. Tako se dobijaju dva identična virmana koji se dalje mogu normalno menjati.

F9 – Generisanje e-naloga za banku. Prethodno se komandom Tab upisuju željeni virmani u privremenu listu, a komandom F9 se generiše kompletan nalog za slanje. Generisanje naloga resetuje sve virmane u listi. Ukoliko nije označen ni jedan virman, generiše se e-nalog na osnovu tekućeg virmana.

Alt-F9 – Pregled foldera sa e-nalozima.

Alt-P – Izbor štampača koji se koristi samo za virmane.

Alt-W – Snimanje virmana u clipboard

Alt-W – Učitavanje virmana iz clipboarda. Virman se NEĆE učitati ako već postoji virman sa istim nazivom!

Tab – Upisivanje tekućeg virmana u listu za e-nalog. Ispred izabranog virmana se pojavljuje oznaka „ű“. Istom komandom se skida oznaka.

Virman sa nazivom *D ima posebnu namenu: to je obrazac na osnovu koga se automatski pravi virman kod evidentiranja ulazne fakture. U njemu treba zadati sve potrebne elemente kada se vrši plaćanje dobavljaču, kada se zatraži kreiranje virmana iz evidencije ulaznih faktura, menja se naziv dobavljača, iznos i žiro račun.