Svi artikli se mogu podeliti na određene klase (vrste) kako bi se olakšala kasnija obrada. Svaka vrsta tako sadrži jedan ili više artikala. Na primer, vrsta „HRANA“ može sadržati sve prehrambene artikle itd. Sam kriterijum za podelu može biti proizvoljan i korisnik ga samostalno određuje.
Svaka vrsta može imati neograničen broj podvrsta, a svaka podvrsta slično svoje podvrste itd. Tabela vrsta se može pretraživati brzim traženjem, tako što se unese bilo koji deo naziva vrste.

Za rad sa tabelom koriste se sledeće komande:

Enter – Pregled artikala koji pripadaju izabranoj vrsti.

Right, Left – Otvaranje/zatvaranje podvrsta.

Ctrl-Right – Otvaranje svih podvrsta.

Ctrl-Left – Zatvaranje svih podvrsta.

F2 – Kreiranje nove vrste.

Shift-F2 – Otvaranje nove PODVRSTE u okviru izabrane vrste.

F3 – Brisanje postojeće vrste artikla. Brisanje je moguće samo ako ne postoji ni jedan artikal te vrste niti ima definisanih podvrsta.

F4 – Izmena podataka za vrstu.

F5 – Štampanje svih vrsta. Štampa se prikaz koji se vidi u tabeli.

F6 – Sortiranje naziva u okviru tekuće vrste

Ctrl-F6 – Pomeranje selektovanih vrsta u tekuću vrstu. Sve označene vrste se kopiraju iz originalnog mesta u hijerarhiji u novu vrstu. Kursor treba postaviti na neku od vrsta gde treba pomeriti označene vrste (na vrstu istog nivoa).

F8 – Unošenje plana prodaje vrste artikala. Za svaku vrstu se može uneti količinski i finansijski plan.

F10 – Atributi artikla za tekuću vrstu artikla.

Ctrl-F10 – Štampanje hijerarhije atributa i vrsta

+ – Pomeranje vrste na dole.

– Pomeranje vrste na gore.

Tab – Selekcija vrste

Ctrl-Tab – Brisanje svih selektovanih vrsta.

Alt-W – Selekcija vrsta koje ulaze u prikaz na Web portalu.