ZAMENA PODATAKA U KOLONI

Ova opcija služi za zamenu podataka u nekim kolonama tabele. Ukoliko se menjaju svi podaci iz kolone, treba selektovati opciju „ZAMENA CELE KOLONE“ i zadati vrednost na koju se postavlja kolona. Ukoliko treba zameniti samo neke vrednosti, ova opcija se ne selektuje, a u polje „ZAMENI“ unosi se vrednost polja koja se menjaju. U Polje „SA“ unosi se vrednost kojom se prethodna vrednost menja. Na primer, ovako se u koloni JEDINICA MERE svako pojavljivanje „KOM“ može zameniti sa „01“.

Poseban slučaj je kada se ova operacija primenjuje na kolonu „NAZIV“. Tada se iz svih naziva zadati string menja drugim stringom.

Postoji i poseban slučaj kada se na ceo naziv artikla dodaje određeni string. Za to se koristi oznaka „*“ koja označava stari naziv artikla. Na taj način, ukoliko se oznaka „xx“ dopuni oznakom „*“ i dobijemo novu oznaku „* xx“ , na sve artikle biće dodata oznaka „xx“ na kraju naziva.

Komanda se može primeniti na sve artikle koji su označeni, neoznačeni, ili na one koji trenutno imaju količinu u pregledu.